Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Profilaktyka w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014


Profilaktyka w Gminie Jordanów


Alkohol, narkotyki, przemoc to bez wątpienia poważny problem społeczny, zwłaszcza, że w dużym stopniu dotyczy ludzi młodych. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami nałogów. I takie działania od lat podejmują władze Gminy Jordanów, prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Image


Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Toporzysko)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) oraz Uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XXV/216/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Czytaj całość...
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 12 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/POKL/JH


Na organizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Wysokiej, oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Toporzysku, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zapytanie ofertowe.doc

Szczegółowy opis.doc

Program Funkcjonalno użytkowy.doc

Formularz ofertowy.doc

Zał.4 oświadczenie.doc

Zał.5 oświadczenie.doc

Wzór_umowy.doc

XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat inicjatywy Gazety Krakowskiej zmierzającej do nadania przyszłemu tunelowi w planowanej nowej linii drogi ekspresowej S-7 imienia gen. Stanisława Maczka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2014 – 2025.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
WRZESIEŃ 2014

====================================================================

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
22 września br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

1. Kontrola inwestycji drogowych dla których w 2014 roku wygasła gwarancja (drogi, chodniki)
2. Sprawy bieżące.
====================================================================

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
23 września br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie pierwszego roku działalności nowego systemu odbioru odpadów komunalnych
/ilość złożonych deklaracji, wydatki i wpływy, segregacja odpadów, dzikie wysypiska śmieci/
2. Sprawy bieżące.
Czytaj całość...
Dożynki Powiatowe Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 wrze­śnia 1939 r. woj­ska nie­miec­kie prze­kro­czy­ły gra­ni­ce Pol­ski, roz­po­czy­na­jąc II wojnę świa­to­wą. Złamanie szlabanów granicznych odbyło się w wielu miejscach. Na południowych rubieżach Polski niemieccy żołnierze przekroczyli granicę w Chyżnym na Orawie a pierwszym punktem oporu, jaki napotkali była wieś Wysoka k/Jordanowa. W tej miejscowości w dniach 1 i 2 września 1939 roku stoczono dwudniową bitwę, która miała duże znaczenie strategiczne. Zginęło w niej wielu żołnierzy w tym mieszkańcy wsi Wysoka. W Wysokiej od wielu lat 1 września odbywa się uroczystość związana z wybuchem wojny, bitwą o Wysoką, upamiętniająca dni z przed 75 lat.
Tak było i w tym roku. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą św. koncelebrowaną, którą poprowadził ks. infułat Stanisław Olszówka z Zakopanego wraz z ks. proboszczem z Wysokiej, ks. prałatem z Jordanowa oraz księżmi z ościennych parafii. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie.

Image


Image


Czytaj całość...
Pierwszy dzwonek Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 wrzesień 2014

"Pierwszy dzwonek"

Urząd Gminy w Jordanowie informuje iż Wnioskodawcy, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ proszeni są o przedłożenie w terminie do 30 września 2014 r. faktur lub rachunków na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników.

Pomoc finansowa dla jednego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 150 zł.

Faktury i rachunki należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 5.


Image
Projekt realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 02 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

Gmina Jordanów, Rynek 2; 34-240 Jordanów NIP: 552-15-86-100 REGON: 491892251, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), a zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w Jordanowie nr 10/2014 dnia 05 maja 2014 r. Zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Toporzysku”

ZAPYTANIE OFERTOWE_02.09.14.doc

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar.pdf

Projekt.pdf

<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 469 - 477 z 501