Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Dotacja do wymiany kotła, OZE Drukuj E-mail
piątek, 12 luty 2016

BRAK DOFINANSOWANIA W RAMACH PONE W 2017R. W GMINIE JORDANÓW


Wójt Gminy Jordanów informuje, że WFOŚiGW w Krakowie nie przyznał nam dofinansowania - dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w 2017r. dot. wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowe kotły niskoemisyjne w budownictwie mieszkaniowym.
Jednocześnie informuję, że nasz wniosek został złożony w dniu 28.03.2017r. do ww. funduszu – programu PONE, który łącznie obejmował demontaż starych kotłów i palenisk oraz montaż 45 nowoczesnych kotłów, w tym 34 na węgiel, 6 na biomasę (pellet) i 5 na gaz ziemny (zestawienie wniosków do pobrania).

Natomiast WFOŚiGW podział środków z ww. program PONE ostatecznie przeprowadził w terminie do 28.07.2017r. Informacja w tej sprawie została ogłoszona w dniu 02.08.2017r. na stronie internetowej funduszu https://www.wfos.krakow.pl/wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-wfosigw-w-krakowie-0 .
W związku z brakiem uzyskania dofinansowania - dotacji z programu PONE złożone wnioski zostaną przesunięte do rozpatrzenia na przyszły rok, jeżeli będzie ogłoszony nabór do tego programu.

Zbigniew BrylNABÓR ANKIET DOT. DOFINANSOWANIA MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I NOWOCZESNYCH KOTŁÓW W TERMINIE OD 29 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R.

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór ankiet na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji (w tym montażu instalacji odnawialnych źródeł energii) na terenie gminy Jordanów w terminie od 29 maja do 30 czerwca br.
Zainteresowanych montażem instalacji OZE, wymianą kotła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego prosimy o niezwłoczne wypełnianie i złożenie załączonej ankiety. Dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu dot. wykorzystywanych kotłów i instalacji służących do produkcji energii w budownictwie mieszkaniowym - na potrzeby gospodarstw domowych. Dodatkowo ankieta ma rozpoznać potrzeby w naszej gminie w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe.

Należy podkreślić, że w wyniku realizacji działań polegających na montażu OZE i wymianie starych kotłów na nowe proekologiczne ograniczamy niską emisję – zmniejszamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych, co wpływa na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Na podstawie danych zebranych z ankiet Gmina Jordanów będzie się starała pozyskać środki na dofinansowanie ww. instalacji z programów pomocowych.
W związku z tym w pierwszej kolejności planujemy przygotować wniosek wraz z Gminą Maków Podhalański i Spytkowice do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na działanie 4.1. – „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 dot. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) - m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne oraz przeprowadzić nabór na działanie 4.4.2 dot. wymiany kotłów nisko sprawnych na kotły wysoko sprawne gazowe lub na biomasę (pellet), realizowane wraz z Miastem Jordanów w latach 2018-2020. W ramach działania 4.1 (poddziałania 4.1.1 –„Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych) wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Planowana wysokość dofinansowania inwestycji OZE wyniesie około 60 % kosztów kwalifikowanych (netto). Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy traktować ją jako wstępną.

Natomiast w ww. ramach poddziałania 4.4.2 dot. wymiany kotłów można otrzymać dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze (kocioł gazowy lub na biomasę - pellet) w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN.
Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach ww. działań zamieszczono w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 >>>>>>TUTAJ<<<<<<

Ankieta jest dobrowolna i kierowana do wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy, którzy są zainteresowani przedmiotowym dofinansowaniem. Należy podkreślić, że prawidłowo wypełniona ankieta i złożona w ww. terminie, może stanowić podstawę naboru na dofinansowania działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Jordanów. W związku z tym zainteresowani montażem tego rodzaju instalacji powinni niezwłocznie wypełnić i złożyć stosowną ankietę w siedzibie Gminy Jordanów – Rynek 2, 34-240 Jordanów.

Ankieta.doc

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ DO ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA) W 2017 ROKU

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu PONE dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów w 2017 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

& od 6 lutego do 3 marca 2017 r. – termin naboru wniosków (wniosek należy złożyć niezwłocznie, ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia wniosku - kolejność wpływu na dziennik podawczy),

WNIOSKI (druk do pobrania) należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów ( pok. nr 4 – sekretariat ),


& marzec – maj 2017r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW,
& czerwiec - październik 2017r. – podpisane umów dotacji z uczestnikami Programu
i realizacja inwestycji – wymiana kotłów i przedstawianie dokumentów do rozliczenia & październik - grudzień 2017r. – rozliczenie z WFOŚiGW i Gminą - wypłata dotacji uczestnikom Programu.

INFORMACJA O PROGRAMIE:

Program dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymiany istniejącego, starego kotła na nowy wg wymogów w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gm. Jordanów. Dotacja ta udzielana będzie na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora (właściciela budynku) i wynosić będzie maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (wg Programu PONE) i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu (końcowego rozliczenia). Wnioskodawcą może być podmiot (np. osoba fizyczna) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie gminy Jordanów w którym funkcjonuje stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).Wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku powinien dobrze zapoznać się z zasadami Programu oraz treścią całego wniosku. Ponieważ już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję dot. wyboru rodzaju ogrzewania (nowego źródła ciepła – kotła i jego mocy), co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego). Według tych danych Gmina Jordanów będzie sporządzać wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie – programu PONE (m.in. deklarować osiągniecie efektu ekologicznego, obliczonego na podstawie danych zawartych we wnioskach właścicieli budynków). W przypadku otrzymania przez Gminę Jordanów mniejszych środków z WFOŚiGW niż wynika ze złożonych wniosków podczas naboru, udzielenie dotacji będzie uzależnione od kolejność złożonych wniosków – będzie decydować data i kolejność złożenia wniosku.
Należy pamiętać, że nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca października 2017r.). Ponieważ dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych w terminie umownym (od daty podpisania stosownej umowy z Gminą) kosztów kwalifikowanych przez Inwestora (kosztów całości inwestycji wg rachunków lub faktur i certyfikatów dot. kotła) oraz wymaganego udziału Gminy i ostatecznego rozliczenia z WFOŚiGW w Krakowie (akceptacji dokumentów przez Fundusz).

WAŻNE, WYBRANE INFORMACJE O PROGRAMIE:

& aby zakwalifikować się do Programu w 2017r. należy niezwłocznie złożyć wymagany wniosek w ogłoszonym terminie naboru (od 6 lutego do 3 marca), ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data i kolejność złożenia wniosku – wg wpływu na dziennik podawczy UG w Jordanowie,
& warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) jest spełnienie przez te urządzenia wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) – będzie wymagane przedłożenie stosownego certyfikatu ( więcej informacji na stronie:http://powietrze.malopolska.pl/kotly/),
& złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenie dotacji, co będzie zależne od późniejszej weryfikacji wniosków i faktycznie otrzymanych środków z WFOŚiGW,
- podpisane umowy dotacji przez zakwalifikowanego Wnioskodawcę (Inwestora)
i późniejszego rozliczenia, & program dotyczy istniejących budynków mieszkalnych (odebranych i zamieszkałych) położonych na terenie gminy Jordanów posiadających stare źródło ciepła (stary kocioł na paliwa stałe – węgiel, drewno),
& nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r. i składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca października 2017r.),
& już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję na jaki rodzaj centralnego ogrzewania (rodzaj i typ kotła) się decyduje, zgodnie z zakresem rzeczowym Programu , co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie,
& przy doborze kotła należy pamiętać o zmniejszeniu mocy nowej kotłowni (kotła), co najmniej o 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni (istnieje możliwość odstępstwa od tego wymogu, ale koszty kwalifikowane i tak będą liczone wg ww. redukcji mocy kotła),
& umowa z Gminą Jordanów będzie podstawą do otrzymania dotacji (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane wg wymogu Programu poniesione przez Inwestora po podpisaniu stosownej umowy),
& dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych (wg wymogu Programu) przez Inwestora – zapłaconych w 100 % i przedstawionych dokumentów do rozliczenia, zgodnie z umową dotacji (m.in. rachunków, faktur),
& warunkiem koniecznym podczas modernizacji kotłowni jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz innych kotłów lub palenisk będących źródłem c.o. (z wyjątkiem kominka dekoracyjnego) oraz prawidłowe eksploatowanie nowego źródła ciepła ( kotła ) przez okres min. 5 lat,
& w przypadku kotła gazowego we wniosku należy konkretnie wskazać czy jest to kocioł kondensacyjny czy zwykły kocioł gazowy (niskotemperaturowy) .

ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU :

1) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę spełniające wymagania EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC (2009/125/WE) bez dodatkowego rusztu wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
2) Montaż nowej kotłowni na gaz lub olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o.i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
3) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania pod warunkiem demontażu starego kotła.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC wraz z tą dyrektywą ( Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe) został umieszczony na stronie internetowej Departamentu Środowiska, UMWM w Krakowie - (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ ).

Ww. montaż nowego kotła lub pieca elektrycznego w ramach Programu można przeprowadzić pod warunkiem trwałej likwidacji starego kotła (stare źródło ciepła) – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasę), poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz inne źródła ciepła (paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku (będzie wymagany protokół likwidacji starego kotła przy przedstawianiu dokumentów do rozliczania dotacji).

PRZYKŁADOWA WIELKOŚĆ DOTACJI:

Przykładowa wielkość dotacji obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (program PONE) dla nowego, zamontowanego kotła (nowego źródła ciepła) o przykładowej mocy wynoszącej 20 kW, wg następującego rodzaju ogrzewania (kotła):

1) kotłownię węglową – ekogroszek w zależności od mocy: do 650,-zł/kW mocy , ale nie więcej niż 4 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Funduszu plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 900 zł (Gmina) = 5 400 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 650 zł x 20 kW = 13 000 zł ,wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 1 300 zł (Gmina) = 5 800 zł (44 %),

2) kotłownię na biomasę (pellet), w zależności od mocy: do 1 150, -zł/kW mocy , ale nie więcej niż 4 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 900 zł (Gmina) = 5 400 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1150 zł x 20 kW = 23 000 zł, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 2 300 zł (Gmina) = 6 800 zł (29 % kosztów),

3) kotłownię gazową:
- kondensacyjną w zależności od mocy: do 1 300,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 15 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 1 500 zł (Gmina) = 9 000 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1300 zł x 20 kW = 26 000 zł ,wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 2 600 zł (Gmina) = 10 100 zł (38 % kosztów),

- niskotemperaturową w zależności od mocy: do 1 100,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 15 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 1 500 zł (Gmina) = 9 000 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1 100 zł x 20 kW = 22 000 zł ,wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 2 200 zł (Gmina) = 9 700 zł (44 % kosztów),

4) kotłownię olejową w zależności od mocy:
do 840,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4 700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9400 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 700 zł (Fundusz) i 940 zł (Gmina) = 5 640 zł (60 % kosztów),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 840 zł x 20 kW = 16 800 zł , wtedy otrzymuje 4 700 zł (Fundusz) i 1 680 zł (Gmina) = 6 380 zł (37 % kosztów ),

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni (powyżej przedstawiono to na przykładzie mocy nowego kotła = 20 kW), która powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej (starego kotła) co najmniej o 20 %. Należy pamiętać, że każdy wniosek przy rozliczeniu będzie oddzielnie weryfikowany i ww. dotacja może ulec zmniejszeniu np. wyniku nieuwzględnienia wszystkich przedstawionych kosztów poniesionych przez Inwestora przez WFOŚiGW (niezakwalifikowania ich do kosztów kwalifikowanych), na co Gmina Jordanów nie ma wpływu. W związku z tym należy dobrze zapoznać się z zakresem rzeczowym – wymaganiami Programu.

WAŻNE - KOTŁY NA PALIWA STAŁE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC (2009/125/WE), SPEŁNIENIE TYCH WYMAGAŃ MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZEZ INWESTORA – PRZEDSTAWIONY PRZY ROZLICZANIU DOTACJI CERTYFIKAT (ZAŚWIADCZENIE) !

Uwagi: ww. przykładowe obliczenia obrazują max. dotacje wg wskaźników WFOŚiGW dla przykładowego rodzaju ogrzewania i mocy kotła wynoszącej 20 kW (np. złożenie rachunku przedstawiającego większe koszty niż ww. i tak będzie skutkować wypłatą dotacji wg ww. max. wskaźników „zł/kW”), dotacja maksymalnie może wynosić do 60 % kosztów kwalifikowanych i faktycznie poniesionych kosztów, co będzie ustalane indywidulanie na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu PONE, uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu umowy przez Inwestora z Gminą.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

1) Montaż nowych kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę, spełniające wymagania EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
c) zakupu i montażu niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych,
d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. (w tym zawory termostatyczne i grzejniki),
2) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,
c) wewnętrznej linii zasilania.

Koszty kwalifikowane dot. kosztów wg wymogów Programu poniesionych przez Inwestora w terminie wynikającym z umowy o dotację ( po podpisaniu stosownej umowy z Gminą).

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELA – inspektor UG w Jordanowie
mgr inż. Zbigniew Bryl, tel. 18 26 87 613, e-mail: , budynek UG przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie (pok. nr. 2).

WNIOSKI należy składać w terminie od 6 lutego do 3 marca 2017r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów (pok. nr 4 - sekretariat).

DRUK WNIOSKU można pobrać w wersji elektronicznej z niniejszej strony internetowej (druk) lub w formie papierowej w siedzibie UG w Joranowie, Rynek 2 (pok. nr 4 - sekretariat) oraz w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie (pok. nr. 2).

Przykład wypełnienia Wniosku

wniosek.doc

pone-regulamin udzialania dotacji na zmiane systemu ogrzewania.pdf

PODPISYWANIE UMÓW O ODOTACJĘ Z OSOBAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO PROGRAMU PONE W 2016 R.

Osoby zakwalifikowane do programu proszone są o niezwłoczne podpisanie umowy o dotację po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 182687613). W celu podpisania umowy należy zgłosić się do pok. nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2016r. w którym to należy wykonać wymianę kotła oraz przedłożyć wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji .
Reasumując łącznie w ramach programu zostało złożonych 66 wniosków na wymianę kotła (tabela) , z których w trakcie realizacji programu:
- 1 został odrzucony z powodów formalnych,
- 30 wnioski zostały wycofane (rezygnacja),
- 33 wnioski biorą udział w programie – zakwalifikowano do programu wg kolejności złożenia ( daty wpływu wniosku i nr dz. podawczego),
- 2 wniosków niezakwalifikowano do programu w związku ze zmniejszeniem środków na ten cel przez WFOŚiGW w Krakowie.

Zestawienie wszystkich wniosków właścicieli budynków ( w tym zakwalifikowanych do programu) w sprawie realizowanego programu dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymianę kotła w 2016r. przez Gminę Jordanów w ramach programu „PONE” WFOŚiGW w Krakowie (plik do pobrania).

Podsumowanie działań gminy Jordanów w celu pozyskania środków z programu PONE WFOŚIGW w Krakowie w 2016 r. :

Wójt Gminy Jordanów w dniu 14.04.2016r. złożył wniosek o dotację do WFOŚiGW w Krakowie, W związku ze zmianą zasad przez WFOŚiGW w Krakowie Wójt Gminy Jordanów w dniu 20.05.2016r. złożył ponownie wniosek na całość zadania, który obejmował wszystkich wnioskodawców - 48 wniosków (skorygowano o osoby które zrezygnowały z dotacji po zmianach zasad finansowania) na łączną kwotę dotacji 228.000,00 zł, WFOŚiGW w Krakowie w dniu 04.07.2016r. pismem nr AT-FM-410-783/16 poinformował Wójta Gminy Jordanów, że została przyznana dotacja w wysokości 157.737,00 zł (otrzymano 69 % wnioskowanej kwoty), Wójt Gminy Jordanów w dniu 19.07.2016r. przekazał do WFOŚiGW wymagane dokumenty do podpisania umowy o dotację (oczekujemy na weryfikację dokumentów i podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Krakowie) , przy czym przyznana kwota dotacji umożliwi realizację programu w ograniczonym zakresie (33 wnioski będą realizowane, a pozostałe 8 wniosków nie zostanie zrealizowanych z powodu braku środków).

Zestawienie domow PONE.docZMIANY DOT. PROGRAMU PONE


Wójt Gminy Jordanów, w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w 2016r. dot. wymiany starych kotłów na nowe proekologiczne w budynkach mieszkalnych informuje, że WFOŚiGW w Krakowie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2016r. zmienił zasady programu PONE (link do strony internetowej - http://www.wfos.krakow.pl/decyzja-rady-nadzorczej-w-sprawie-pone) w zakresie wskaźników - maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego. WFOŚiGW w Krakowie podtrzymał dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji na poziomie do 50 % kosztów kwalifikowanych i wskaźniki jednostkowe (w zł/kW mocy nowego kotła), ale dodatkowo określił maksymalną wielkość dotacji na jedno gospodarstwo domowe, w wysokości:

4500,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł węglowy (ekogroszek) V klasy lub na biomasę (pellet),

4700,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł olejowy,

7500,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł gazowy.

Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji wniosku przez ww. Fundusz, przed podjęciem decyzji o finansowaniu przedmiotowego zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu naszego wniosku przez Fundusz, podstawą otrzymania dotacji będzie umowa dotacji podpisana przez danego Inwestora (wnioskodawcę) i Wójta Gminy Jordanów (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu takiej umowy).
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt ( nr tel. 18 2687613).

Inspektor UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
O DOTACJĘ NA DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA)Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
- od 15 lutego do 15 marca 2016 r. – termin naboru wniosków,
- marzec - maj 2016r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW,
- czerwiec - wrzesień 2016r. – podpisane umów dotacji i realizacja inwestycji,
- październik - grudzień 2016r. – rozliczenie z WFOŚiGW - wypłata dotacji.

WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE:
Program dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymiany istniejącego, starego kotła na nowy wg wymogów w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gm. Jordanów. Dotacja ta udzielana będzie na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora (właściciela budynku) i wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (wg Programu PONE).
Wnioskodawcą może być podmiot (np. osoba fizyczna) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie gminy Jordanów w którym funkcjonuje stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).
Wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku powinien dobrze zapoznać się z treścią regulaminu oraz treścią całego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami. Ponieważ już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję dot. wyboru rodzaju ogrzewania (nowego źródła ciepła – kotła i jego mocy), co będzie skutkować na możliwą do uzyskania wielkość dotacji wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego). Według tych danych Gmina Jordanów będzie sporządzać wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie – programu PONE (m.in. deklarować osiągniecie efektu ekologicznego, obliczonego na podstawie danych zawartych we wnioskach właścicieli budynków).
Należy pamiętać, że nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2016r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca września 2016r.). Ponieważ dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych w terminie umownym (od daty podpisania stosownej umowy z Gminą) kosztów kwalifikowanych przez Inwestora (kosztów całości inwestycji wg rachunków lub faktur).

Ważne, wybrane informacje o Programie:
- program dotyczy istniejących budynków mieszkalnych (odebranych i zamieszkałych) położonych na terenie gminy Jordanów posiadających stare źródło ciepła (stary kocioł na paliwa stałe – węgiel, drewno wg wymogów Regulaminu),
- nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2016r. i składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca września 2016r.),
- już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję na jaki rodzaj centralnego ogrzewania (rodzaj i typ kotła) się decyduje, zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w regulaminie, co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie,
- przy doborze kotła należy pamiętać o zmniejszeniu mocy nowej kotłowni (kotła) co najmniej o 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni,
- złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenie dotacji, co będzie zależne od późniejszej weryfikacji wniosków i ustaleń z WFOŚiGW,
- podpisane umowy dotacji przez zakwalifikowanego Wnioskodawcę (Inwestora) z Gminą Jordanów będzie podstawą do otrzymania dotacji (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu stosownej umowy),
- dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych przez Inwestora – zapłaconych w 100 % i przedstawionych dokumentów do rozliczenia, zgodnie z umową dotacji (m.in. rachunków, faktur),
- warunkiem koniecznym podczas modernizacji kotłowni jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz innych kotłów lub palenisk będących źródłem c.o. ( z wyjątkiem kominka dekoracyjnego) oraz prawidłowe eksploatowanie nowego źródła ciepła ( kotła ) przez okres min. 5 lat.

ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU:
1) Montaż nowej kotłowni na gaz lub olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o.i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
2) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (lub równoważnych) bez dodatkowego rusztu wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
3) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania pod warunkiem demontażu starego kotła.
- Stary kocioł (stare źródło ciepła) – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasę), poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz inne źródła ciepła (paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku.
- Nowe źródło ciepła – wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła centralnego ogrzewania – kocioł gazowy, olejowy, na paliwa stałe (węgiel, biomasę) KLASY 5 WG NORMY PN-EN 303-5:2012 (lub równoważny) BEZ DODATKOWEGO RUSZTU lub piec elektryczny.

WSKAŹNIKI WFOŚiGW W KRAKOWIE - MAKSYMALNE JEDNOSTKOWE KOSZTY OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO, dla poszczególnych rodzajów modernizacji kotłowni ( w zakresie kotłowni o mocy niższej od 1 MW) na:
- kotłownię węglową (ekogroszek) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zależności od mocy: do 650 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 325 zł /kW);
- kotłownię gazową niskotemperaturową w zależności od mocy:
do 1 100 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 550 zł /kW);
- kotłownię gazową kondensacyjną w zależności od mocy:
do 1 300 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 650 zł /kW);
- kotłownię olejową w zależności od mocy:
niższej od 1MW do 840 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 420 zł /kW);
- kotłownię na biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w zależności od mocy do 1 150 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 575 zł /kW);
- ogrzewanie elektryczne w zależności od mocy:
do 580 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 290 zł /kW);

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do kosztów kwalifikowanych w „zł” brutto i mocy nowej kotłowni w „kW” (moc nowej kotłowni mniejsza o min. 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni).
Wskaźniki jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów modernizacji kotłowni w zakresie kotłowni o mocy większej - kotłowni o mocy wyższej lub równej 1 MW dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie (Program PONE).

PRZYKŁADOWA WIELKOŚĆ DOTACJI obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (program PONE) dla nowego, zamontowanego kotła (nowego źródła ciepła) o przykładowej mocy wynoszącej 20 kW, wg następującego rodzaju ogrzewania (kotła):
- kocioł węglowy ( ekogroszek ) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 13 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 6,5 tys. zł (max. dotacja do 325 zł/kW),
- kocioł gazowy niskotemperaturowy o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 22 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 11 tys. zł (max. dotacja do 550 zł/kW),
- kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 26 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 13 tys. zł (max. dotacja do 650 zł/kW),
- kocioł olejowy o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 16,8 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 8,4 tys. zł (max. dotacja do 420 zł/kW),
- kocioł na biomasę ( pelet, gaz drzewny ) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 23 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 11,5 tys. zł (max. dotacja do 575 zł/kW),
- ogrzewanie elektryczne o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 11,6 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 5,8 tys. zł (max. dotacja do 290 zł/kW).

Uwagi: ww. przykładowe obliczenia obrazują max. dotacje wg wskaźników WFOŚiGW dla przykładowego rodzaju ogrzewania i mocy kotła wynoszącej 20 kW (np. złożenie rachunku przedstawiającego większe koszty niż ww. i tak będzie skutkować wypłatą dotacji wg ww. max. wskaźników „zł/kW”), dotacja wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych i faktycznie poniesionych kosztów, co będzie ustalane indywidulanie na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu PONE, uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu umowy przez Inwestora z Gminą.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:
1) Montaż kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
c) zakupu i montażu niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych,
d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. (w tym zawory termostatyczne i grzejniki),
2) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,
c) wewnętrznej linii zasilania.
Koszty kwalifikowane dot. kosztów poniesionych przez inwestora w terminie wynikającym z umowy o dotację ( po podpisaniu stosownej umowy z Gminą).

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ REGULAMIN I WNIOSEK DO POBRANIA:

WNIOSKI należy składać w terminie od 15.02.2016r. do 15.03.2016r. na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów (Sekretariat).
DODATKOWE informacje udziela – inspektor UG w Jordanowie
mgr inż. Zbigniew Bryl, tel. 18 2687613, e-mail: .

DO POBRANIA :
- Wniosek o dotację do zmiany źródła ogrzewania - wymiany kotła (plik)
- Przykładowy Wniosek wraz z komentarzami (plik)
- Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów (plik)
- wzór UMOWY na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymianę kotła) (plik)