Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Drukuj E-mail
wtorek, 21 czerwiec 2016

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wójt Gminy Jordanów informuje, że NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie realizuje projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
W ramach małopolskiego systemu wsparcia pracuje aktualnie 5 Doradców Energetycznych (docelowo 6 osób), którzy udzielą nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Zadaniem Projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:
- budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego,
- usługi doradcze – działania doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE, oraz związane z poprawą jakości powietrza,
w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych,
- budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze gminy Jordanów jest Katarzyna Bryzek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-93, e-mail: lub ).

Współpraca z Doradcą Energetycznym ułatwi celowe wydatkowanie środków na etapie przygotowania i oceny poprawności PGN, planowania i wdrażania inwestycji oraz wskazania dostępnych na rynku źródeł finansowania.

Wszelkie informacje dot. Projektu będą zamieszczane na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie: www.wfos.krakow.pl pod zakładką - Informacja i promocja/Doradcy Energetyczni oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.

Inspektor UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl
< Poprzedni   Następny >