Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW Drukuj E-mail
środa, 12 październik 2016

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW W TOPORZYSKU
I WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OSIELEC (TZW. LASY UPRAWNIONE WSI OSIELEC)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że od dnia 17.10.2016r. do 16.12.2016r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Toporzysko należącego do osób fizycznych oraz projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wspólnoty gruntowej wsi Osielec. Plany te wykonywane są przez firmę KRAMEKO spółka z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na zlecenie Starosty Suskiego. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu :
- sporządzany jest na zlecenie Starosty Suskiego, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych), natomiast zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy plany te wykłada do publicznego wglądu na okres 60 dni Wójt Gminy Jordanów, o czym informuje właścicieli lasów,
- jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
- umożliwia poznanie zadań w zakresie pielęgnacji, odnowy lasu, a także ilości drewna możliwego do pozyskania w ciągu 10 lat obowiązywania planu,
- umożliwia pozyskanie drewna przez właściciela bez wydawania przez nadleśniczego decyzji na wycinkę zgodnie z określonym limitem w planie, po wycince należy jedynie poinformować leśniczego by drewno ocechował. Po wykonaniu planu właściciele otrzymają od Starosty Suskiego wyciągi informujące m.in. o ilości drewna jaka jest możliwa do pozyskania z danej działki,
- nie reguluje spraw własnościowych,
- nie zmiana granic działek, ich numerów ani właścicieli,
- sporządzany jest wyłącznie dla gruntów figurujących w ewidencji geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej B. jako – „las” (wg stanu zasobów z dnia podpisania umowy z wykonawca planów) bez uwzględnienia wewnętrznych (nieformalnych) podziałów.

Ww. Projekty UPUL będą wyłożone w budynku Urzędu Gminy w Jordanowie przy ul. Mickiewicza 3, 34 - 240 Jordanów (pokój nr 2) w godz. 800 – 1500 w okresie od 17 października 2016r. do 16 grudnia 2016r, przy czym w terminie 30 dni od daty wyłożenia, tj. do 16.11.2016r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać w siedzibie UG w Jordanowie zastrzeżenia i wnioski sprawie ww. planów. Natomiast Starosta Suski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków złożonych przez właścicieli lasów.
Dodatkowo w dniu 14 i 15 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Jordanów, Rynek 2, na sali obrad w godz. 900 – 1500 upoważniony przedstawiciel wykonawcy planów tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

mgr inż. Zbigniew Bryl
Inspektor UG w Jordanowie
< Poprzedni   Następny >