Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
środa, 19 październik 2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 12 października 2016 r. została wydana decyzja Nr 13/2016, znak: WI-IX.7820.1.9.2016 o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014 z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22, sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2015 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014 i zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: BOII.II.6621.16.2015.DB.16 z 10 lipca 2015 r. – w zakresie zmiany przebiegu linii energetycznej SN (położonej pomiędzy przęsłami 56 – 59) zasilającej tunel drogowy od strony miejscowości Lubień oraz w zakresie rodzaju robót budowlanych.
Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 13/2016, dotyczy terenu położonego na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się w terenie, dla którego decyzją Wojewody Nr 11/2014 ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Obowiązkiem są objęte między innymi fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna 121505_2, Jordanów – gmina, obręb Naprawa: 4391/1, 2547/1, 2119, 6207, 2131/4, 2131/2, 2136/1, 2128, 2123/25, 2123/26, 2123/8, 2131/1, 2131/11, 2131/5, 2129/5, 4057/1, 2131/9, 2129/4.
Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 13/2016 zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zmiany zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia obowiązku dokonania budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz ustalenia w zakresie dokonania obowiązku rozbiórki i terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania. Decyzja obejmuje wykonanie robót budowlanych na nw. działkach ewidencyjnych:
budowę sieci uzbrojenia terenu, na działkach – jednostka ewidencyjna 121505_2, Jordanów – gmina, obręb Naprawa: 2136/1, 2128, 2123/25, 2123/26, 2123/8, 2131/1, 2131/11, 2131/5, 2129/5, 4057/1, 2131/9, 2129/4, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, na działkach – jednostka ewidencyjna 121505_2, Jordanów – gmina, obręb Naprawa: 4391/1, 2547/1, 2119, 6207, 2131/4, 2131/2, 2131/1, rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, na działkach – jednostka ewidencyjna 121505_2, Jordanów – gmina, obręb Naprawa: 2131/1, 2131/11, 2131/5, 2129/5, 4057/1, 2131/9, 2129/4.

Decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2016 został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

< Poprzedni   Następny >