Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 22 listopad 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jordanów na lata 2017-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jordanów" na lata 2017-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów na rok 2017.
15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 29 listopada br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >