Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Stampa E-mail
poniedziałek, 20 marzec 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Naprawie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jordanów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jordanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 30 marca br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

< Precedente   Successivo >