Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Drukuj E-mail
wtorek, 28 marzec 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- są obywatelami polskimi,
- posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020 Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat

Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:
- prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektów,
- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektów,
- praca z potencjalnymi beneficjentami,
- przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,
- prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z realizacją projektu,
- składanie sprawozdań Dyrektorowi Biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,
- powiadamianie bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach.
- prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia,
- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- udzielanie informacji beneficjentom działania wdrażane LSR,
- tworzenie projektów dokumentów związanych z realizacją umowy dot. Funkcjonowania LGD zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- prowadzenie baz danych związanych z działalnością stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020 zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
- gromadzenie danych sprawozdawczych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Wymagania formalne/umiejętności niezbędne do ubiegania się na dane stanowisko:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- udokumentowana wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub 2007-2013.
- znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 w szczególności RLKS,
- znajomość Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD „Podbabiogórze”,

Wymagania formalne/umiejętności dodatkowe do ubiegania się na dane stanowisko:
- pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
- znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur projektowych,
- umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
- umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
- umiejętność sprawnej komunikacji,
- umiejętność współpracy z osobami i środowiskami działającymi na terenie działania obszaru LGD,
- umiejętność pracy w zespole,
- obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
- prawo jazdy Kat „B” gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych,

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla wszystkich kandydatów:
a) CV i list motywacyjny (winne być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
d) kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
e) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji - załącznik nr 2 do procedury.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (pok. 39-43, II piętro) budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
z dopiskiem: „Konkurs” w terminie od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00.
Decyduje data wpływu dokumentów w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Zarządu LGD „Podbabiogórze” po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne (I etap) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” - www.lgdpodbabiogorze.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

Pytania dotyczące konkursu można kierować pocztą elektroniczną na adres:


Informacji udziela również Prezes Stowarzyszenia: lub pod nr tel. /33/ 874-01-35 lub 887-505-053.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
< Poprzedni   Następny >