Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Drukuj E-mail
wtorek, 20 czerwiec 2017

ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana z dnia 11 maja 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2017r. wprowadza istotne zmiany m.in. dot. dokonania zgłoszenia przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa.
W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (np. rolnych, budowlanych) w gminie Jordanów, usuwanie drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, wymaga dokonania stosownego zgłoszenia Wójtowi Gminy Jordanów (druk do pobrania). Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W związku z tym właściciel przed przystąpieniem do usuwania drzew o określonych obwodach (wg gatunku drzewa), musi dokonać stosownego zgłoszenia.
Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa o obwodach nieprzekraczających ww. ustawowych progów mogą być usuwane przez właścicieli bez dokonania zgłoszenia.
Wójt Gminy Jordanów w terminie 21 dni od dnia doręczenia poprawie wypełnionego zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie oraz w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli wójt nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W związku z tym maksymalny termin rozpatrzenia zgłoszenia może wynosić 35 dni, nie wliczając terminów przewidzianych do uzupełnienia zgłoszenia (w przypadku braków w zgłoszeniu) i terminów na dostarczanie poczty (wysyłki).
Po dokonaniu stosownego zgłoszenia i braku sprzeciwu wójta, właściciel ma 6 miesięcy na usunięcie zgłoszonych drzew (licząc od daty oględzin w terenie).
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgloszenie_wycinki_drzew.doc

Inspektor UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl
< Poprzedni   Następny >