Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 20 czerwiec 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
13. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/193/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Osielec
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 27 czerwca br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30
< Poprzedni   Następny >