Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
22.11.2017

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
XXIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jordanów na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Spółce Komunalnej Skawa - Jordanów mienia komunalnego wraz z gruntem na terenie miejscowości Osielec i Łętownia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Kawula

< Zurück   Weiter >