Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Drucken E-Mail
27.11.2017

Informacja Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, dotycząca zimowego utrzymania dróg.


W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami dotyczącymi braku możliwości dowozu dzieci do szkół gminnych wobec trudnych warunków atmosferycznych i śliskości na drogach między innymi powiatowych zwracam uwagę na następujące aspekty sprawy. Powiat Suski jako zarządca utrzymuje w okresie zimowym drogi powiatowe w określonych standardach, które są wypadkową klasy drogi, stopnia jej uczęszczania i sytuacji finansowej zarządcy. Brak jest obecnie możliwości i przesłanek by drogi powiatowe były w procesie likwidacji śliskości traktowane na równi z drogami krajowymi lub wojewódzkimi. Utrzymanie drogi "na czarno" wiąże się ze znacznym nakładem finansowym, a z uwagi na warunki miejscowe (teren górski) niejednokrotnie nie jest możliwe. Wspomnieć należy, iż obecnie wypracowane kontrakty z wykonawcami wymagały kilkukrotnie powtórzonej procedury przetargowej.

Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny należy z punktu widzenia użytkownika drogi dostosować się do warunków poprzez zachowanie należytej ostrożności, adekwatnego dostosowania sprzętu, a w wypadku dowożenia uczniów do szkół korzystania z usług wysoko wykwalifikowanych kierowców. Pojazdy winny być bezwzględnie zaopatrzone w zestawy opon zimowych, mieć w dyspozycji łańcuchy ( w miejscach obowiązywania znaków C-18) oraz być we właściwym stanie technicznym. W skrajnych przypadkach należy przeanalizować możliwość wykorzystania pojazdów o mniejszych gabarytach z napędem na wszystkie osie. Przy zachowaniu tych warunków przewóz drogami powiatowymi przy obecnych standardach utrzymania zimowego nie powinien co do zasady nastręczać większych trudności. Docierające do nas sygnały każą przypuszczać, iż w organizacji przewozu dzieci do szkół są znaczące deficyty, które finalnie mogą prowadzić do sytuacji stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. W wypadku powtarzających się zgłoszeń będziemy rozważać powiadomienie służb policyjnych celem doprowadzenia do skontrolowania i zweryfikowania konkretnych pojazdów wykonujących usługi dowozu uczniów do szkół.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg
mgr Igor Głuc

< Zurück   Weiter >