Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXXI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 20 luty 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jordanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 27 lutego br. /tj: wtorek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >