Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja dotycząca stref ochronnych ujęć wody Drukuj E-mail
wtorek, 15 maj 2018

Informacja dotycząca stref ochronnych ujęć wody

Wójt Gminy Jordanów w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Małopolskiego informuje właścicieli ujęć wody, że uległy zmianie przepisy prawa dotyczące stref ochrony ujęć wody. W związku z tymi zmianami, zgodnie z art.. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) strefę ochronną obejmującą:
1) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia w drodze decyzji właściwy Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2)teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Od 1 stycznia 2002 r. strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ustanawiane były przez dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego (rozporządzenia). Natomiast organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody był kompetentny do ustanowienia w drodze decyzji strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

Należy podkreślić, że strefy ochronne ustanawiane są w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości. Zgodnie z art. 121 ust.3 ustawy Prawo wodne strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód. Art. 33 ust.3 i 4 ustawy Prawo wodne wskazuje, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 5m3 na dobę.
Do końca 2017 r. wyłącznie właściciel ujęcia wody posiadał uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej. Na obszarze takiej strefy obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, mające na celu ochronę jakości i ilości ujmowanych wód. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadziła również prawo ustanawiania stref ochronnych z urzędu, w momencie gdy właściciel ujęcia wody nie złoży wniosku o ustanowienie strefy, a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Przeprowadza się ją w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentacje hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:
- Ujęć wody dostarczających więcej niż 10m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,
- indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.
Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do Wojewody. Zgodnie z art.. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne, właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na przeprowadzenie analizy ryzyka mają 3 lata od daty wejścia w życie ustawy tj. do końca 2020 r. Należy jednak odpowiednio wcześniej sporządzić analizę ryzyka, gdyż w przypadku jej nieprzekazania Wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Art. 134 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje, że strefę ochronną ustanawia się na koszt właściciela ujęcia wody. Ponadto do obowiązków właściciela ujęcia wody należy oznaczenie granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, poprzez umieszczenie w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej.

Właściciel ujęcia składa wniosek o ustanowienie strefy ochronnej zawierający;
1) Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę ryzyka oraz propozycje granic terenu ochrony pośredniej wraz z planem sytuacyjnym,
2) Charakterystykę techniczną ujęcia wody,
3) Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z uzasadnieniem oraz dołącza,
4) Analizę ryzyka,
5) Kopię wcześniejszej decyzji o ustanoweniu wyłącznie terenu ochrony bezpośredniej – jeśli została wydana,
6) Dokumentację hydrogeologiczną(dla ujęć wód podziemnych) lub dokumentację hydrologiczną(dla ujęć wód powierzchniowych).

Inspektor UG w Jordanowie - Z.Bryl
< Poprzedni   Następny >