Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
czwartek, 12 lipiec 2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej (adres: www.gmina-jordanow.pl) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 23 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jordanów, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 r. w budynku OSP w Łętowni o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. ), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów, przy ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać Wójtowi Gminy Jordanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo

< Poprzedni   Następny >