Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
nabór na stanowisko  Pracownik Socjalny Stampa E-mail
środa, 30 styczeń 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Ogłasza nabór na stanowisko – Pracownik Socjalny


Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

Wymiar etatu: umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art.
116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1508), spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych:
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
2. Dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz innych ustaw obowiązujących w zakresie pomocy społecznej,
3. Umiejętność interpretacji przepisów
4.Umiejętność pracy w zespole
5. Umiejętność obsługi komputera

III.ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu osoby lub rodziny;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i kontraktów socjalnych;
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z ustawy o pomocy społecznej;
5. Wprowadzanie danych z dokumentacji sporządzonej w toku postępowania administracyjnego do systemu komputerowego;
6. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania danych wykorzystywanych w bieżącej działalności sekcji;
7. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw;
8. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Życiorys (CV)
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
4. Podpisanie oświadczenia :
– o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni z praw publicznych
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców
Przestępstwa na Tle Seksualnym,

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie”
w terminie do : 8 lutego 2019 roku.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jordanowie
mgr Marek Stachurski

< Precedente   Successivo >