Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
IV SESJĘ RADY GMINY Drukuj E-mail
wtorek, 19 luty 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian budżetu.
8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
9. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
10. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej.
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2019 roku”.
14. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
15. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
16. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Jordanów do Związku Euroregion „Tatry”.
18. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
19. Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
20. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Naprawie.
21. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Jordanów.
22. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów".
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 lutego br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >