Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Drukuj E-mail
czwartek, 05 wrzesień 2019

I N F O R M A C J A

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2019/2020 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3 (pokój nr 05 - Oświata) od 02 do 16 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 - Oświata)
- w sekretariacie Szkół Podstawowych w: Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930) - obecnie kwota ta wynosi 528 zł.

Do wniosku załącza się zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje:

-- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
-- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
-- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne dla ucznia, z uwagi na fakt, istnieje konieczność zbierania odpowiednich faktur potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości i terminie określonych w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Przykładowy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
- podręczniki, zeszyty
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.
- plecak szkolny
- obuwie sportowe (2 pary na semestr), strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr)
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: blok, farby, kredki flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.
- tusze do drukarek, papier ksero
- programy multimedialne edukacyjne
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca)
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe”, jeśli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie to sprzedawca na odwrocie faktury może umieścić taki opis wraz z podpisem i pieczątką sklepu.

Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia, a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny mieć indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Faktury powinny być wystawione na rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, a także mogą być wystawione na ucznia.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują faktury za:
- zakup podręczników – od czerwca 2019r.
- pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2019r.
- Internet (bez usługi TV) – od września 2019r.
- bilety za dojazd do szkoły – od września 2019r.

Faktury muszą dotyczyć roku szkolnego na który zostało przyznane stypendium szkolne.

< Poprzedni   Następny >