Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Obradowano Drukuj E-mail
czwartek, 28 listopad 2019

ObradowanoW czwartek, 28 listopada 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Jordanów - Daniel Mirek - zwołał XI sesję Rady Gminy Jordanów. Obrady rozpoczęły się o godzinie 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jordanów.

Image


Rozmowy radnych odbyły się według poniższego harmonogramu i na następujące tematy:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
7a. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028
8. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Uchwała w sprawie uchwalenie" Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
10. Uchwała w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jordanów na rok 2020.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów na rok 2020.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.
13. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
15. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
16. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
17. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko.
18a. Uchwała w sprawie: powierzenia Urzędowi Gminy w Jordanowie obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Jordanów.
18b. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/94/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko, zmienioną uchwałą Nr X/107/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2019 r.
18c. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jordanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie.

< Poprzedni   Następny >