Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Print E-mail
poniedziałek, 04 luty 2013ImageUlotka informacyjna jak segregować do pobraniaHarmonogram zbiórki odpadów w 2019r do pobrania (pdf)

Image Image Image Image Image

- Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Treść

Image Image

OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIE MOŻNE DOWOLNIE WYBIERAĆ FIRMY WYWOZOWEJ ODPADY! OD TEJ DATY ODPADY KOMUNALNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZYWAĆ PODMIOTOWI WYŁONIONEMU W DRODZE PRZETARGU PRZEZ GMINĘ JORDANÓW.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY


1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DRUK ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA DOT. KWOT OPŁATY, TERMINÓW PŁATNOŚCI, TERMINÓW SKŁADANIA, MIEJSCA SKŁADANIA ITP.

Wzór deklaracji - nieruchomości zamieszkałe.pdf

Wzór deklaracji - domki letniskowe.pdf

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE :
prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami)

w przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Jordanowie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe

w przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Jordanów w drodze decyzji naliczy opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

UCHWAŁA NR XXIX/268/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017r.

UCHWAŁA NR XXIX/269/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIX/270/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów.

UCHWAŁA NR XXX/281/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXX/284/2017 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ODPOWIEDNIO ZBIERAJĄC ŚMIECI I WYWOŻĄC JE, DBAMY O SWOJE OTOCZENIE, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I DOBRY WIZERUNEK NASZEJ GMINY.MONITORING I JAKOŚĆ POWIETRZA!


Szanowni mieszkańcy, od listopada 2010r. na stronie internetowej www.wrotamalopolski.pl/powietrze/ prezentowane są prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza dla obszaru całej Małopolski (w tym gminy Jordanów). Można tam sprawdzić jakość powietrza wg stężeń następujących czynników: O3, SO2, CO, NO2, PM10, PM2,5.
Należy pamiętać żeby w piecach domowych nie spalać : starych ubrań, gumy, mebli lakierowanych, butelek plastikowych, kartonów z mleka (zawiera folię) i innych śmieci zawierających tworzywa sztuczne, ponieważ paleniska domowe (kotły c.o. i c.w.u.) nie wytwarzają wystarczającej temperatury do całkowitego spalenia tych materiałów. W wyniku ich spalania do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych dioksyn i furan (w tym benzo-α-pirenu), merkaptanów, formaldehydów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.

Image


Spaliny z takich procesów spalania wydostają się w postaci gęstego dymu, charakteryzującego się ostrym nieprzyjemnym zapachem, często drażnią śluzówki oczu i nosa oraz powodują duszności i alergie oraz inne choroby (m.in. nowotwory). Mieszkańcy, którzy spalają odpady z tworzywa sztucznego działają przede wszystkim na swoją niekorzyść, ponieważ też muszą wdychać zanieczyszczone powietrze (największe stężenie zanieczyszczeń jest w pobliżu źródła spalania).
Dodatkowo należy pamiętać, ze większość terenów zabudowanych gminy Jordanów występuje w dolinach (przede wszystkim m. Osielec, Toporzysko, Łętownia), co sprzyja akumulacji zanieczyszczeń ze względu na brak przewietrzania.

Jednym z rozpropagowanych haseł Fundacji Ekologicznej „ARKA” (www.fundacjaarka.pl) jest.:
„KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI” !!!

NIE SPALAJMY ODPADÓW Z PLASTIKU, TO SZKODZI NAM WSZYSTKIM!!!


ULOTKA Z 2015R. AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ. PN.
"PALĄCA SPRAWA - NIE RÓBŻE ZADYMY, TU CHODZI O NASZE ZDROWIE"


OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO!OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE – WĘGIEL I DREWNO

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787). Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Czytaj WięcejOGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE, WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Tomasz Urynowicz Uchwala antysmogowa pismo i ulotka.pdf

List do miszkancow Malopolski.docxPOSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM

ZUŻYTY SPRZĘT ODDAWANY W SKLEPIE
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Podstawa prawna: art. 42. ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, Poz. 1495).

PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU FIRMIE SPECJALISTYCZNEJ
Działające na terenie gminy Jordanów firmy zbierające odpady komunalne zbierają m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ GMINĘ JORDANÓW
Gmina Jordanów corocznie przeprowadza wiosenną i jesienną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Szczegółowe terminy przeprowadzania akcji w terenie podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie internetowej www.gmina-jordanow.pl, oraz za pośrednictwem dyr. szkół, filii GOK i ogłoszeń parafialnych.
Zapobiegaj powstawaniu odpadów


Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Możemy zaoszczędzić pieniądze, pomóc przy tej okazji innym, a przede wszystkim zadbać o środowisko. Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci.
Zasady jak zmniejszyć ilość śmieci:
1. Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
2. Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.
3. O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach.
4. O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
5. Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.
6. Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.
7. Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.
8. Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki).
9. Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
10. Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost.
11. Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
12. Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu:
ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności, z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki), rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tektury, folię aluminiową  zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach.
13. Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru:
- wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
- zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
- jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
- tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.

Więcej informacji dotyczących sposobu ograniczenia powstawania odpadów można znaleźć na stronach internetowych: http://naszesmieci.mos.gov.pl/ oraz http://ekoszyk.mos.gov.pl/.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JORDANÓW NA LATA 2015-2018
WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów
Kompleksowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA


Image