Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wycinka drzew Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 luty 2010

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW NA TERENACH NIELEŚNYCH

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2017r. wprowadziła m.in. dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - szczególnie ujęte w art. 83 f ust. 3 a i 3 b ustawy.

W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (rolnych, budowlanych) nie wymaga zezwolenia usuwanie (wycinka) drzew lub krzewów:
- które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością osoby fizycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – np. opału),
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (usuwanie drzew lub krzewów na terenach rolnych w celu przywrócenia gruntów odłogowanych do użytku rolniczego).

Ww. zmianę oraz inne wprowadzono ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002249

Natomiast obowiązujące zasady dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień określono w rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm. )- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134

I. Przedmiotowe zezwolenie nie jest wymagane w przypadku m.in. drzew lub krzewów (wg art. 83f. ww. ustawy – wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów):

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (obowiązują inne zasady wg ustawy o lasach);
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza (dot. terenów nienależących do osób fizycznych i drzew lub krzewów usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gosp.):
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; Z oględzin tych sporządza się protokół w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew;
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. ww. ustawy.

II. Przedmiotowe zezwolenie jest wymagane w pozostałych przypadkach, które nie są określone w ww. art. 83 f. ustawy o ochronie przyrody.
Usunięcie (ścinka lub przesadzenie) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w takich przypadkach, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Jordanów na wniosek posiadacza i właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń ( załącznik nr 1).

1) Wniosek musi zostać dokładnie i czytelnie wypełniony, szczególnie należy określić :
- imię , nazwisko i adres albo nazwę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego , jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela lub współwłaścicieli),
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń , o których w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, spisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 2),
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (załącznik nr 3), lub oświadczenie o udostępnieniu informacji dot. spółdzielni mieszkaniowej, spisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 4),
- należy określić gatunek danego drzewa wraz z podaniem obwodu każdego pnia mierzonego na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa),
- jeżeli będą usuwane krzewy to należy określić gatunek i powierzchnię terenu którą zajmują w m2,
- przyczynę usuwania drzew lub krzewów (np.: zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych ) oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- miejsce - nr działki ewidencyjnej na której znajdują się drzewa według aktualnego rejestru gruntów,
- szczegółowy termin usunięcia drzewa lub krzewu,
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela lub współwłaścicieli,
- rysunek, mapę lub odręcznie wykonany szkic działki na której znajdują się usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
- projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli dotyczy),
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli dotyczy),
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ww. ustawy (jeżeli zostało wydane).

Opłata skarbowa: wg ustawy o połacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) - pkt. 44 załącznika do ustawy przedmiotowa sprawa nie podlega opłacie skarbowej.

2) Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z Kpa w terminie do 2 miesięcy.

3) Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów.

4) Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Jordanowie, Sekretariat, Rynek 2, 34-240 Jordanów

5) Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów Inspektor ds. Ochrony Środowiska, pok. nr 2 tel. 18 26 87 613 lub 26 93 510, e-mail:

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie


zal. nr 1 wniosek.doc

zal. nr 2 oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym .doc

zal. nr 3 zgoda wlasciciela.doc

zal. nr 4 oswiadczenie wspolnoty mieszkaniowej.doc