Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Świadczenia rodzinne Print E-mail
wtorek, 14 grudzień 2010

Świadczenia rodzinne

Inspektor – Marta Sadłowska
Referent –Joanna Mrózek-Jaromin


Zasiłek rodzinny:
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
2. opiekunowi faktycznemu dziecka
3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców rodziców związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów alimentów ich strony)
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeni na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko.
Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
Dodatek ten przysługuje w wysokości 400 zł. miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych
- 36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
- 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek.
Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3.dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania osobistej opieki nad dzieckiem
4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł. na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł. na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Wysokość dodatku wynosi 80 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu wynosi miesięcznie:
1. 60 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
2. 80 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka lub osobie uczącej się:
1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 90 zł. miesięcznie na dziecko albo
2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 50 zł. miesięcznie na każde dziecko

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Wysokość dodatku z tego tytułu wynosi 100 zł, na dziecko. Przysługuje on matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł. na dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny
Wysokość zasiłku - 153 zł. miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
2. Osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucje świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia

Świadczenie pielęgnacyjne
Wysokość świadczenia – 520 zł. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę ma ustalane prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. osoba wymagającą opieki:
a. pozostaje w związku małżeńskim
b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej
3. Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko
4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011 do wniosku winny załączyć:

• kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy wraz z oryginałem do wglądu,
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia),
• zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego, pełnoletniego członka rodziny, wydane przez właściwy ze względu na miejsce zameldowania Urząd Skarbowy za 2009 rok zawierające informacje o przychodach, dochodach, podatku należnym, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku 2009 r., (załącznik nr )
• zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość nieopodatkowanych dochodów za 2009 rok (alimenty na rzecz dzieci, stypendia, należności z tytułu wynajmu, renty z Unii Europejskiej, fundusz alimentacyjny, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej),
• zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku 2009,
• umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
• w przypadku zameldowania poza Gminą Jordanów wymagane jest zaświadczenie z organu właściwego dla miejsca zameldowania o nie ubieganiu się o zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2010/2011,
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne lub jego uwierzytelniona kserokopia,
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej roku szkolnym 2010/2011, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kontynuującego naukę w szkole wyższej wymagane jest zaświadczenie szkoły wyższej,
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
• kopia odpisu prawomocnego wyroku sadu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
• kopia odpisu wyroku sądu zatwierdzającego alimenty lub kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej wraz z oryginałem do wglądu,
• kopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców wraz z oryginałem do wglądu,
• kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka wraz z oryginałem do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian dochodowych po roku 2009 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio:
• umowę o pracę, umowę o staż, umowę o dzieło, wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełen miesiąc pracy,
• wpis do działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniem o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen miesiąc,
• decyzję o uzyskaniu prawa do renty lub emerytury.

Ubiegając się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dodatkowo dołączyć:

• zaświadczenie pracodawcy zawierające potwierdzenie zatrudnienia, a także informację o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy,
• zaświadczenie ZUS potwierdzające fakt, że osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
• PIT 37 za rok 2009.

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Osoby ubiegające się o zasiłek pielęgnacyjny do wniosku winny załączyć:

• kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy wraz z oryginałem do wglądu,
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź jego uwierzytelniona kserokopia,
• w przypadku osoby, która ukończyła 75 rok życia: oświadczenie dotyczące pobierania dodatku pielęgnacyjnego przy świadczeniu emerytalno-rentowym w ogranie emerytalno-rentowym (załącznik nr ).


INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


Osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne do wniosku winny załączyć:

• kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy wraz z oryginałem do wglądu,
• orzeczenie o niepełnosprawności dziecka bądź jego uwierzytelniona kserokopia łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą opieka ma być sprawowana bądź jego uwierzytelniona kserokopia,
• oświadczenie w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (załącznik nr )
• oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu (załącznik nr )

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku winny załączyć:

• kserokopia dowodu tożsamości rodziców dziecka wraz z oryginałem do wglądu,
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
• w przypadku gdy drugi z rodziców ma inne miejsce zameldowania - zaświadczenie właściwego organu ze względu na miejsce zameldowania o nie ubieganiu się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka