Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Naprawie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Tytuł projektu: "Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Naprawie"

Całkowita wartość projektu : 1 136 999,35PLN,
wysokość dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 542 943,08PLN
Czas realizacji: lipiec 2017r – październik 2018r.

Opis projektu:
Budynek główny szkoły wybudowany został w 1960 roku, rozbudowany o łącznik i salę gimnastyczną w 2002 roku oraz w 2015 roku o część przedszkolną. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w budynku głównym i częściowym podpiwniczeniem oraz jednej kondygnacji w budynku sali gimnastycznej. Projekt został podzielony na następujące zadania:
Modernizacja instalacji elektrycznej, CO i wentylacji - w ramach działania nastąpiła wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej w korytarzu na parterze i piętrze łącznie wymianie podlegało 25kpl. opraw świetlówkowych, całkowita wymiana instalacji grzejnikowej (rurociągi, grzejniki, armatura i izolacja) w najstarszej części budynku oraz wymiana zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach w sali gimnastycznej. Zadanie 2 - Wykonanie termomodernizacji obiektu - wymiana stolarki zewnętrznej i drzwiowej, docieplenie stropodachu nad budynkiem głównym, docieplenie ścian budynku głównego, docieplenie ścian przylegających do gruntu docieplenie ścian łącznika i Sali gimnastycznej.

Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Jordanów poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
- poprawa stanu technicznego budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- zmniejszenie strat ciepła poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- oszczędność energii oraz dostosowanie sieci oświetleniowej do obowiązujących wymagań poprzez wymianę - na korytarzach budynku głównego oświetlenia żarówkowego
- modernizacja instalacji CO wraz z montażem termostatów i 4 indywidualnych liczników ciepła, oraz termostatów,
- zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
- zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
- poprawa estetyki budynku.

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których przyczynił się niniejszy projekt. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoliło zrealizować cel ogólny projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego województwa małopolskiego poprzez obniżenie poziomu energochłonności obiektów użyteczności publicznej przyczyniające się do powstania infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy na obszarze całego województwa w zakresie ochrony powietrza i środowiska naturalnego, w dłuższej perspektywie czasowej.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY