budownictwo


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Pok. Nr 1
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Tel. /18/26 87 611WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego następuje na wniosek złożony do Urzędu Gminy.
- wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego (druk do pobrania)
- wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (druk do pobrania)

2. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Wniosek musi zostać dokładnie wypełniony, należy w nim określić:
- imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu
- adres zamieszkania i nr telefonu
- nr ewid. działki (działek)
- miejsce położenia działek
- cel przedłożenia
- podpis
Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:
- kopię mapy ewidencyjnej

4. Opłaty:
Opłaty skarbowe: wg ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm)
- Wydanie wypisu lub wyrysuj z planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu
a) do 5 stron – 30zł
b) powyżej 5 stron – 50zł
2) od wyrysuj:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
b) nie więcej niż 200zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Jordanów lub na konto. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Nr konta: Bank Spółdzielczy Jordanów 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732

5. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysuj można:
a) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pok. Nr 10 tel./18/2693524)
b) wysłać na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów
c) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina-jordanow@rubikon.pl

6. Podstawa prawna
1) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.)
2) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn.zm.)
3) Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.)OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3b Prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać m.in.:
-oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Wniosek o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (druk do pobrania)

Załączniki:
- kopia mapy ewidencyjnej
- w przypadku, gdy połączenie przedmiotowej działki z drogą gminną odbywać się będzie przez działkę nie będącą własnością inwestora wymagana jest kserokopia służebności.

Opłaty: brak

Sposób złożenia wniosku;
a) osobiście w Urzędzie Gminy (Dziennik podawczy – sekretariat)
b) wysłać na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów
c) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina-jordanow@rubikon.plBUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU

Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela zjazdu lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.  (druk do pobrania)

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, natomiast jeśli w ciągu 3 lat od wydania decyzji nie został wybudowany to decyzja wygasa.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:
Zjazd publiczny:
1) powinien mieć:
a) szerokość nie mniejszą niż 5.0m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
b) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m
d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
e) na długości nie mniejszej niż 7,0m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%.
2) z nowej drogi klasy GP lub G do stacji paliw powinien być wyposażony w dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających z tej drogi.

Zjazd indywidualny powinien mieć:
a) szerokość nie mniejszą niż 4,5m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3.0m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze
b) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3m, lub skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
e) na długości nie mniejszej niż 5.0m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%.

Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.) należy wnieść opłatę w wysokości 82 zł.
Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:
1) Art. 29-30, 77-79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy w Jordanowie.


Ogrodzenie

1. Zgodnie z art.30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zgłoszeniu właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka) wymaga budowa lub remont ogrodzeń:
- od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz
- o wysokości powyżej 2,2m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od Urzędu Gminy w Jordanowie.
Uzgodnienie można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku do tut. Urzędu  (druk do pobrania)

2. Ogrodzenia lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, a nie przekraczające 2,2m wysokości nie wymagają pozwolenia, ani zgłoszenia.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 41. Ogrodzenie działki nie powinno przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
§ 42. 1. Ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, chyba że konieczność budowy ogrodzenia innego wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo wymagań ochrony akustycznej lub warunków użytkowania działki. Łączna powierzchnia prześwitów (otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogrodzeń terenów obiektów zabytkowych, sportowych, wojskowych, zakładów karnych, zakładów dla nieletnich oraz zakładów przemysłowych i innych terenów o specjalnym przeznaczeniu.
§43. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8m drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych ostro zakończonych elementów jest zabronione.
2. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
3. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4m, a szerokość furtki co najmniej 0,9m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne w sprawie bezpieczeństwa pożarowego.

4. Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.) należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł.PRZEJŚCIE LINI ENERGETYCZNEJ


Druk do pobrania  (tutaj)

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY