1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DRUK ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA DOT. KWOT OPŁATY, TERMINÓW PŁATNOŚCI, TERMINÓW SKŁADANIA, MIEJSCA SKŁADANIA ITP.


NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE :
prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami)


w przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Jordanowie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe


w przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego


sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Jordanów w drodze decyzji naliczy opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.