Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (ul. Mickiewicza 3) od 6 października 2020r. Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na
cele edukacyjne do 21 października 2020r. Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniu 27 października.


Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i
rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie
wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej
w decyzji.

W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących
podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o
wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162
Kodeksu postępowania administracyjnego.


Przykład wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:


- podręczniki,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury
szkolne itp.,
- plecak szkolny,
- obuwie sportowe ( 2 pary na semestr), strój sportowy na W-F
(podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr),
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki;
flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra,
kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne,
plastelina itp.,
- tusze do drukarek, papier ksero,
- programy multimedialne edukacyjne,
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura,
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od
września do czerwca),
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki
języka obcego,
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- itp.


Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe” w przeciwnym wypadku taka faktura nie będzie brana do rozliczenia stypendium.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury za :
1. zakup podręczników – od czerwca 2020
2. pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2020
3. internet (bez usługi TV) – od września 2020
4. bilety za dojazd do szkoły – od września 2020

Rachunki muszą dotyczyć roku szkolnego 2020/2021