stypendia socjalne


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Jordanów może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczniów w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego


Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania oraz kiedy rodzina jest niepełna, bądź wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny natomiast, ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Dochód ten nie może nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie w terminach:

  • stypendium szkolne – do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego
  • zasiłek szklony – do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku

Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej może złożyć:

  • rodzic
  • pełnoletni uczeń
  • dyrektor szkoły lub kolegium

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY