Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji:

Urząd Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 j.t. z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Jordanów z dnia 23 marca 2017r w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Jordanów.


Pełnomocnik Wójta Gminy Jordanów ds. Profilaktyki Uzależnień

mgr  Karolina Pudo,  tel. 18 26 87 607, e-mail: edg@gmina-jordanow.pl


Przyjęcia stron:

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
 • środa: 7.30 - 16.30
 • piątek: 7.30 - 14.30


Placówki i formy pomocy na terenie Gminy Jordanów oraz w najbliższej okolicy świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy:


1. Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

     Mieszkańcy Gminy Jordanów mogą uzyskać pomoc w zakresie uzależnień w następujące dni:           poniedziałek: w godz. 8.30-9.30, wtorek: w godz. 13.00-15.00

Dyżury pełni certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 

mgr Paweł Jaworski

Rejestracja telefoniczna: 504 161 754, tel.(fax) 18 26 74 802


2. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Poradnia Leczenia Uzależnień 

     ul. Handlowa 1 34-200 Sucha Beskidzka tel. 508 116 835.

Program jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego

 Funduszu Zdrowia

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie: tel. 508 116 835

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 10.00 – 18.00

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja 

z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego

Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

 • terapia dla osób uzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDA
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego


3. Zespół Interwencji Kryzysowej

     ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka tel. : 33 874 21 01

Zakres działania:

 • Interwencja kryzysowa (w terenie)
 • Mediacja rodzinna
 • Oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Oddziaływania terapeutyczne
 • Hostel dla osób doświadczających przemocy
 • Psychoedukacja w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
 • Działania motywacyjno - edukacyjne w zakresie pomocy osobom z problemem alkoholowym


4. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jordanowie

     ul. Bł.Ks.P.Dańkowskiego 10

34-240 Jordanów

tel. 18 26 75 369

mail.: gops@gopsjordanow.pl

Godziny przyjęć: 

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
 • środa: 7.30 - 16.30
 • piątek: 7.30 - 14.30


5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Banacha 1, tel. 18 267 47 85


6. Oddział Leczenia Uzależnień Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

     ul. Szpitalna 14,  tel.18 263 34 14 lub centrala 263 3000 wew. 3414 

Kierownik Oddziału: tel. wew. 3410 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Nowosad tel. wew. 3415, 

fax 18 263 38 50 e-mail: olu.nowytarg@onet.eu


7. Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - blok D), tel. 18 263 37 40; zajęcia grupowe w zakresie terapii uzależnień, grupa dla współuzależnionych, porady psychologiczne, konsultacje lekarskie. Placówka jest włączona do ogólnopolskiego programu “Pomarańczowa Linia” (telefon dla rodziców, których dzieci piją).


8. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków

ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – blok D), tel. 18 263 37 40. Punkt jest czynny w każdy czwartek od godziny 12.00 do 20.00


9. Grupa AA “Na Grani”

Parafia p. w. św. Katarzyny, ul. Kościelna 1, Nowy Targ wtorek, piątek 18.00 –20.00


10. Duszpasterstwo Trzeźwości GÓRKA przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zakopanem 

     ul. Ks. Kaszelewskiego 9 34-500 Zakopane

Kaplica Ślubowań czynna w dni powszednie: od 9.00 do 17.30 

w niedziele i święta: od 9.00 do 17.30 z przerwami w czasie Mszy świętych

Dodatkowe informacje, w godzinach ślubowań, pod nr. tel: +48 503 638 329


11. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie –  800 - 12 - 00 - 02 

(bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 j.t. z późn. zm.) , osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.


Kto może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać poniżej lub osobiście u Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień (pok. Nr 7). Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura. 

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Pobierz wniosek


Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Krok nr 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

Krok nr 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Krok nr 3

Miejska Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z komisją, na którym członkowie starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na komisję może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z komisją jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.


Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń

 1. Osoba zaproszona na komisję przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej i dostarczenie przez nią potwierdzenia uczestnictwa w terapii lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.
 2. Osoba zaproszona na komisję przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku, gdy osoba, u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 1. Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.
 3. Kierowanie do sądu wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana: 
  • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia
  • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych
  • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

Postępowanie sądowe

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba może być ponownie zgłoszona do Komisji.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY