dla pracodawców


Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracownikówPracodawcy, którzy zatrudniają w swoim zakładzie młodocianych pracowników i zawarli z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mają możliwość dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia takich pracowników.

Dofinansowanie przysługuje jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca musi złożyć następujące dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym, pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • kopię umowy o pracę i świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy, jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy w trakcie trwania przygotowania zawodowego młodocianego,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • w przypadku składania wniosku przez spółkę kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania spółki (np. umowa spółki, pełnomocnictwo, wyciąg z krs itp.)

Inne informacje:


1/ O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Jordanów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Jordanów.

2/ Od 1 września 2019 r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl artykułu 2 pkt. 6 ustawy o rzemiośle ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego.

W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  o rzemiośle – przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH.

W przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem EGZAMIN ZAWODOWY – przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY