rolnictwo


I . SZKODY W ROLNICTWIE POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

Kiedy dany obszar jest uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Zadania gminy

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne

wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (Załącznik nr II)

Zadania komisji

Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:

w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:

 • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji

albo;

 • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystapienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym,
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.
 • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
 • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

albo;

dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

Dokumenty do pobrania:

 1. Załącznik nr I- wniosek producenta rolnego
 2. Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego
 3. Załącznik nr I.1A i B-zbiorcze zestawienie z kilku gmin

II. ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU

Mak jest rośliną, której uprawa jest rejestrowana. Możesz uzyskać zezwolenie na uprawę maku, jeśli

 • jesteś przedsiębiorcą lub osobą fizyczną (rolnikiem)
 • dysponujesz ziemią, na której chcesz uprawiać mak – we wniosku dokładnie określ powierzchnię uprawy oraz dołącz wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem działki ewidencyjnej
 • posiadasz materiał siewny kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany – aby to potwierdzić możesz przedstawić fakturę zakupu oraz etykietę z opakowania materiału siewnego maku
 • dysponujesz pomieszczeniem (magazyn lub środek transportu) zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
 • masz podpisaną umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku (ponieważ uprawa maku może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze, nasiennictwa, lub na cele przemysłu farmaceutycznego). Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa stanowi niezbędny warunek prowadzenia uprawy maku.
 • nie byłeś karany za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30,00zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r - Załącznik Część III pkt 29 ust. 1
 3. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku

Wójt wydaje odmowę, jeżeli wnioskodawca:

 • nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie
 • był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy

UWAGA! Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Dokumenty do pobrania:

III. ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ KONOPII WŁÓKNISTYCH

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą
 • osobą fizyczną (rolnikiem).

Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za określone przestępstwa lub wykroczenia. Czyli nie możesz być karany za:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych
 • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:

 • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
 • jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
 • Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30,00zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r - Załącznik Część III pkt 29 ust. 1
 2. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych

Nie otrzymasz zezwolenia, jeśli urząd stwierdzi, że:

 • istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem
 • byłeś karany za popełnienie określone przestępstwa lub wykroczenia.

Kontrola prowadzonych upraw

Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.

Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa:

 • konopi włóknistych podlega karze grzywny,
 • konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.

UWAGA! Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie. Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY