dowóz ucznIów


Zwrot kosztów dowozu uczniów

niepełnosprawnychRodzicom lub opiekunom prawnym uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów, którzy sami zapewniają dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola lub ośrodka przysługuje zwrot kosztów dowozu.

Zgodnie z art.32 ust.6 oraz art.39 ust.4 ustawy Prawo oświatowe uprawnionymi do zwrotu kosztów dojazdu są rodzice, prawni opiekunowie:

1) uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym dowożonych do najbliższej szkoły podstawowej;

  • uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dowożonych do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna dowożonych do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe dowożonych do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
  • aktualne zaświadczenie ze szkoły poświadczające, że dziecko jest uczniem tej szkoły,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dokument potwierdzający zużycie paliwa przez samochód (według danych producenta pojazdu)

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie przy ulicy Mickiewicza nr 3.

Zwrot kosztów dowozu odbywa się na podstawie umowy, którą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zawierają z Wójtem Gminy i płatny jest za każdy poświadczony przez dyrektora szkoły/placówki dzień obecności ucznia na zajęciach w wysokości ustalonej według wzoru, zgodnie z art. 39a ust .2 ustawy  z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Podstawą wypłaty środków jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych złożone nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych w umowie warunków. Wypłata środków rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia 20 następnego miesiąca - po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY