dowóz ucznów


Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych


Rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów, którzy sami zapewniają dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka przysługuje zwrot kosztów dowozu.Zgodnie z art.14 a ust.3 oraz 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty uprawnionymi do zwrotu kosztów dojazdu są rodzice, prawni opiekunowie:
- uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym szkoły podstawowej lub gimnazjum, dowożonych odpowiednio do najbliższej szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej lub ośrodka;
- uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dowożonych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
- dzieci 5 i 6-letnich, uczniów upośledzonych w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w specjalnym ośrodku, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.Do wniosku o zwrot kosztów przejazdu należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły poświadczające, że dziecko jest uczniem tej szkoły, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie.Zwrot kosztów transportu odbywa się na podstawie umowy, którą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zawierają z Wójtem Gminy i płatny jest za każdy poświadczony przez dyrektora szkoły dzień obecności ucznia na zajęciach w formie:
- zwrotu kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem - w wysokości równej cenie biletów środkami komunikacji publicznej - po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm.),
- zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem rodzica (opiekuna) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka i z powrotem w kwocie wg stawki ustalonej za 1 km.Podstawą wypłaty środków jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych złożone nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych w umowie warunków. Wypłata środków rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia 20 następnego miesiąca - po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY