USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW NA TERENACH NIELEŚNYCH


I. ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA:Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (obowiązuje od 17 czerwca 2017r.) wprowadza istotne zmiany m.in. dot. dokonania zgłoszenia przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa .
W związku z ostatnią zmianą ustawy o ochronie przyrody na terenach nieleśnych (np. rolnych, budowlanych), usuwanie drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (na potrzeby własnego gospodarstwa domowego), wymaga dokonania stosownego zgłoszenia Wójtowi Gminy Jordanów (druk do pobrania ).
Zgłoszenie to musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


Zgłoszenie dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Drzewa o mniejszych obwodach mogą być usuwane bez dokonania zgłoszenia.


Wójt Gminy Jordanów w terminie 21 dni od dnia doręczenia poprawie wypełnionego zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie oraz w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli wójt nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Wójt Gminy Jordanów może przed upływem tego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. W związku z tym maksymalny termin rozpatrzenia zgłoszenia może wynosić 35 dni, nie wliczając terminów przewidzianych do uzupełnienia zgłoszenia (w przypadku braków w zgłoszeniu) i terminów na dostarczanie poczty (wysyłki).
Po dokonaniu stosownego zgłoszenia i braku sprzeciwu wójta, właściciel ma 6 miesięcy na usunięcie zgłoszonych drzew (licząc od daty oględzin w terenie). W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


II. WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU:


Przedmiotowe zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagane (wg art. 83f. ww. ustawy) w przypadku m.in.:


- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wymagane zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (obowiązek od 17.06.2017r.);
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (obowiązują inne zasady wg ustawy o lasach);
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; Z oględzin tych sporządza się protokół w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew;
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. ww. ustawy.


III. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU:


Przedmiotowe zezwolenie jest wymagane w pozostałych przypadkach, które nie są określone w ww. art. 83 f. ustawy o ochronie przyrody.
Usunięcie (ścinka lub przesadzenie) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w takich przypadkach, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Jordanów na wniosek posiadacza i właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń ( załącznik nr 1).


1) Wniosek musi zostać dokładnie i czytelnie wypełniony, szczególnie należy określić :
- imię , nazwisko i adres albo nazwę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego , jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela lub współwłaścicieli),
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń , o których w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, spisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 2),
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (załącznik nr 3), lub oświadczenie o udostępnieniu informacji dot. spółdzielni mieszkaniowej, spisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 4),
- należy określić gatunek danego drzewa wraz z podaniem obwodu każdego pnia mierzonego na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa),
- jeżeli będą usuwane krzewy to należy określić gatunek i powierzchnię terenu którą zajmują w m2,
- przyczynę usuwania drzew lub krzewów (np.: zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych ) oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- miejsce - nr działki ewidencyjnej na której znajdują się drzewa według aktualnego rejestru gruntów,
- szczegółowy termin usunięcia drzewa lub krzewu,
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela lub współwłaścicieli,
- rysunek, mapę lub odręcznie wykonany szkic działki na której znajdują się usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
- projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli dotyczy),
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli dotyczy),
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ww. ustawy (jeżeli zostało wydane).


Opłata skarbowa: wg ustawy o połacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) - pkt. 44 załącznika do ustawy przedmiotowa sprawa nie podlega opłacie skarbowej.


2) Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z Kpa w terminie do 2 miesięcy.


3) Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów.


4) Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Jordanowie, Sekretariat, Rynek 2, 34-240 Jordanów


5) Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów Inspektor ds. Ochrony Środowiska, pok. nr 2 tel. 18 26 87 613 lub 26 93 510, e-mail: srodowisko@gmina-jordanow.pl

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY