Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
dotyczący źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
rozpoczął się z dniem 1 lipca 2021r.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację w formie elektronicznej lub
papierowej. Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości m.in.: dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa. Wzór deklaracji można pobrać poniżej (formularz A lub B) lub ze strony internetowej:

Termin złożenia deklaracji wynosi 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów i w przypadku wymiany źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można złożyć:
- w formie papierowej – dla budynków zlokalizowanych na terenie gminy Jordanów należy złożyć
Wójtowi Gminy Jordanów,
- w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (konieczne jest
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego), dostępnego pod adresem

Więcej informacji na temat CEEB zamieszczono na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wzór deklaracji:
- formularz A - budynki i lokale mieszkalne (zał.)
- formularz B - budynki i lokale niemieszkalne (zał.)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.).