Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego kształtującego politykę przestrzenną gminy. Studium jako wewnętrzny dokument władz samorządowych, nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także nie przesądza o użytkowaniu terenów.

Ustalenia Studium zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów, które muszą być zgodne z zapisami Studium (art. 15 ust 1 ww. ustawy). Głównym celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów jest sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, poprzez rozpoznanie i diagnozę istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z rozwojem gminy.

Analiza ta pozwoli na wybranie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych optymalnych

ze względu na ład przestrzenny tzn. uwzględniający potrzeby ekonomiczne, środowiskowe, społeczne obszaru gminy i mieszkańców.