Monitoring i jakość powietrza

Ograniczenia i zakazy dotyczące ekspoloatacji kotłów

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787). Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Czytaj Więcej

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

ZUŻYTY SPRZĘT ODDAWANY W SKLEPIE

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Podstawa prawna: art. 42. ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, Poz. 1495).

PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU FIRMIE SPECJALISTYCZNEJ
Działające na terenie gminy Jordanów firmy zbierające odpady komunalne zbierają m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ GMINĘ JORDANÓW
Gmina Jordanów corocznie przeprowadza wiosenną i jesienną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Szczegółowe terminy przeprowadzania akcji w terenie podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie internetowej www.gmina-jordanow.pl, oraz za pośrednictwem dyr. szkół, filii GOK i ogłoszeń parafialnych.

Program usuwania azbestu

szczegóły w załączniku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony jest w Suchej Beskidzkiej ulica Wadowicka 4a - na terenie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, tj.:
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00,
- w drugą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00
Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na swój koszt.

Zapobiegaj powstawaniu odpadów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Akty prawne

Deklaracja o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DRUK ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA DOT. KWOT OPŁATY, TERMINÓW PŁATNOŚCI, TERMINÓW SKŁADANIA, MIEJSCA SKŁADANIA ITP.


NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE :


prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami)
w przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Jordanowie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe w przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Jordanów w drodze decyzji naliczy opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

System Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie JordanówOd 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona przez Gminną Spółkę Komunalną „Skawa-Jordanów” Sp. z o. o. z siedzibą w Osielcu.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z podziałem na:


- papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”
- szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”
- metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
- bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”
- odpady pozostałe zmieszane - nienadające się do segregacji – pojemnik lub worek koloru czarnego


W okresie od listopada do maja będzie odbierany popiół (zbiórka dwa razy w miesiącu wg harmonogramu), który należy umieszczać w metalowych pojemnikach. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość tylko w te worki na odpady segregowane, które zamierza przekazać firmie wywozowej do odbioru (np. jeżeli posiada kompostownik nie musi dysponować workiem brązowym na odpady ulegające biodegradacji). Worki lub pojemniki należy wystawić wg ustalonego harmonogramu do godz. 7.00 rano w dniu zbiórki.


WORKI i KODY KRESKOWE


W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są worki oraz kody kreskowe. Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe dostępne są w budynku Urzędu Gminy - ul. Mickiewicza 3 - Jordanów. Worki wydawane są także podczas zbiórki odpadów komunalnych.


Od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:


1. 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;


2. 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym);


3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 90,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.


Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
za I kwartał do 31 stycznia br.,
za II kwartał do 30 kwietnia br.,
za III kwartał do 31 lipca br.,
za IV kwartał do 31 października br.


Od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie (odpady segregowane) wynosi 224,00 złotych, opłata za odpady zbierane nieselektywnie (odpady niesegregowane) wynosi 672,00 złotych. Termin płatności do 30 czerwca bieżącego roku.


Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji.


UWAGA !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy Jordanów nr 73 8799 0001 0000 0000 0475 0733
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIE MOŻNE DOWOLNIE WYBIERAĆ FIRMY WYWOZOWEJ ODPADY! OD TEJ DATY ODPADY KOMUNALNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZYWAĆ PODMIOTOWI WYŁONIONEMU W DRODZE PRZETARGU PRZEZ GMINĘ JORDANÓW.

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY