informacje ogólne

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


(www.ceidg.gov.pl)

W związku z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Centralną Ewidencję
i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG", prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 3. udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 4. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosku on-line i za pomocą profilu zaufanego podpisać i wysłać wniosek do CEIDG. Więcej informacji pod adresem: www.ceidg.gov.pl zakładka złóż wniosek bez wychodzenia z domu
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować, bądź zapisać nr wniosku oraz zgłosić się do dowolnego Urzędu gminy, celem podpisania.
 • Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w dowolnym Urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego Urzędu gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Pamiętaj!! Składając wniosek w Urzędzie Gminy:

 • należy wypełnić wniosek komputerowo lub ręcznie wyraźnym pismem, bez poprawek i skreśleń; wniosek możesz wypełnić też na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl   za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do Urzędu;
 • wniosek CEIDG-1 złożony w Urzędzie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem kwalifikowanym i wysłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania;
 • przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku, nie otrzymuje już zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG;
 • pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jestbezpłatna!
 • Dokumenty do wglądu.
  • dla obywateli polskich - dowód osobisty
  • dla cudzoziemców - karta pobytu, paszport, oraz dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie statusu zgodnego z wymogami ustawy prawo przedsiębiorców, z podaniem podstawy prawnej

Wszelkie formularze o wpis do CEIDG, a także instrukcję wypełniania wniosku, może znaleźć pod adresem www.ceidg.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, pok. nr 7 (tel. 18 26 87 607)

Zachęcamy również do odwiedzenia stron: www.ceidg.goc.pl oraz www.biznes.gov.pl

kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY