zgłoszenie przydomowej oczyszczalni


Zgłoszenie Wójtowi Gminy Jordanów instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków- Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
- Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,
- Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Jordanów w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
- Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Wójtowi Gminy Jordanów informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Informację taką należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
c) zmianie w zakresie danych lub informacji ujętych w ww. zgłoszeniu.

Podstawa prawna zgłoszenia :
- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.672 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy – opłata skarbowa w wysokości 120 zł .

Wymagane dokumenty:

I. Pisemne zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające (zał.):
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5. wielkość i rodzaj emisji;
6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

II. Dowód (lub kopia dowodu) uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł .
Załączniki nieobowiązkowe :
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
- dokumentacja techniczna lub techniczno-ruchowa oczyszczalni,
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów, (sekretariat), tel. 18 269 35 10

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie:
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy, ul. Mickiewicza 3, tel. 182687613, e-mail: srodowisko@gmina-jordanow.pl ,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Znak Sprawy – „OŚ.6222…..lp……rok” – zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY