decyzje środowiskowe


Decyzja środowiskowa


UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA stanowi niezbędny dokument dołączany do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary NATURA 2000 lub wymienionych n/w Rozporządzeniu.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2. Raport - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury - 3 egzemplarze (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje o przedsięwzięciu (gdy sporządzenie raportu może być wymagane) – 3 egz.,
3. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
4. Wypisy z ewidencji gruntów dot. działek na których będzie prowadzona inwestycja oraz działek na które będzie ona oddziaływać.
5. Poświadczona przez Starostwo Powiatowe kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie - art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.


Karta informacyjna przedsięwzięcia - rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;


Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z Kpa w terminie do 2 miesięcy.


Opłaty:
Opłaty skarbowe – ustawa o połacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.),
- od wniosku - 0 zł.
- od każdego załącznika – 0 zł.
- za wydanie decyzji - 205 zł


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów.


Informacje dodatkowe:
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,


- Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,


- Decyzja środowiskowa będzie ważna przez cztery lata. Jej ważność będzie można przedłużyć o kolejne dwa lata, ale tylko, jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania środowiskowe i techniczne.


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy w Jordanowie, Sekretariat, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów


Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów Inspektor ds. Ochrony Środowiska, pok. nr 2 tel. /18/ 26 87 613 lub 26 93 510, e-mail: srodowisko@gmina-jordanow.pl


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY