Zezwolenia i licencje

I. LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób taksówką jest uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1
 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2; (z Krajowego Rejestru Karnego)
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – do wglądu prawo jazdy, oraz zaświadczenia lekarskie
 4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI
 5. Tytuł prawny do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu np. umowa użyczenia, leasingu
 6. Wykaz zawierający dane pojazdów zgłaszanych do licencji
 7. Świadectwo legalizacji taksometru
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty

Opłata skarbowa:

Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


obszar gminy

obszar gmin sąsiadujących

od 2 do 15 lat

od 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

od 2 do 15 lat

od 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

200zł

250zł

300zł

280zł

350zł

400zł

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% kwoty jak za wydanie licencji.

Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Gdzie możesz przewozić pasażerów swoją taksówką

1. Pasażerów możesz przewozić na obszarze, na który masz licencję. Zatem, jeżeli otrzymasz licencję na taksówkę na obszar gminy Jordanów, to przewozy możesz wykonywać tylko na terenie tej gminy. Dopuszczalne jest:

 • zawiezienie pasażera z obszaru, którego obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz pasażera z Osielca do Krakowa. Z tym, że na terenie Krakowa nie możesz przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie możesz wykonać kurs powrotny z Krakowa do Osielca – czyli na obszar, który obejmuje licencja
 • przewiezienie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja – np. gdy klient zamówił przewóz z Krakowa (którego nie obejmuje licencja) do Osielca (gdzie obowiązuje twoja licencja na taksówkę)

2.Możesz uzyskać licencję na przewozy taksówką na terenie gminy Jordanów i miasta Jordanów (zgodnie z porozumieniem).

3. Twoja licencja jest ważna wyłącznie na obszarze Polski. Czyli np. nie możesz przewieźć klienta z Polski do Niemiec.

Kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji (nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego)

Warto wiedzieć

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). Taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Opłatę za przewóz taksówką wylicza taksometr zamontowany w taksówce.

Taksówka powinna być wyposażona w:

 1. taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji 
 2. co najmniej dwa miejsca dla pasażerów 
 3. co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia 
 4. bagażnik na podręczny bagaż pasażerów 
 5. apteczkę doraźnej pomocy 
 6. ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre) dodatkowe światło z napisem „TAXI
  • umieszczone na dachu
  • o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu
  • powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza

Uwaga! Licencja na taksówkę wydawana jest na przedsiębiorcę (firma jednoosobowa lub osoba prawna) na określony pojazd i tylko obszar gminy Jordanów bądź gminy Jordanów i Miasta Jordanów (zgodnie z porozumieniem) na okres od 2 do 50 lat. Uzyskanej licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić praw z niej wynikających na osobę trzecią. Przedsiębiorca posiadający licencję jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkich zmian danych zawartych w licencji. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę licencji.


Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


II. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH/ REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSOB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM


Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym składa się w urzędzie Gminy Jordanów w przypadku, jeśli przewozy będą prowadzone wyłącznie na terenie Gminy Jordanów, jeśli przewozy będą obejmować teren powiatu (min 2 gminy) wniosek należy złożyć do starostwa, jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale na obszarze jednego województwa do marszałka województwa

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
 2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dotyczy przewozów regularnych specjalnych),
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy,
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych  i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 6. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),
 7. cennik (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),
 8. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych).
 9. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze gminy:

Okres ważności zezwolenia

Kwota (w zł)

do roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

Opłata za przewóz regularny specjalny na obszarze gminy:

Okres ważności zezwolenia

Kwota (w zł)

do roku

50

do 2 lat

75

do 3 lat

100

do 4 lat

125

do 5 lat

150

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia to 1% opłaty za wydanie zezwolenia. We wniosku o licencję wpisz ile chcesz dostać wypisów z licencji.

Warto wiedzieć

Zasady wykonywania przewozów regularnych

 • do przewozu możesz używać wyłącznie autobusy spełniające odpowiednie warunki techniczne
 • rozkład jazdy znajduje się na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych
 • wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy
 • należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat. Pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących
 • w kasach dworcowych oraz w autobusie jest do wglądu pasażerów regulamin określający warunki: obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy. Regulamin opracowuje przewoźnik lub grupa przewoźników
 • cennik opłat jest przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym przewóz osób. Cennik musi także zawierać ceny biletów ulgowych
 • przewóz musisz wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w otrzymanym zezwoleniu

Zakazy

Podczas wykonywania przewozów regularnych nie możesz:

 • używać do przewozu:
  • pojazdów innych niż autobusy
  • autobusów nieodpowiadających warunkom technicznym wymaganym ze względu na rodzaj przewozu
 • korzystać z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy. Powinna ona zawierać także: twoją nazwę, adres siedziby oraz numer telefonu
 • dokonywać przewozów poza rozkładem jazdy
 • zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy
 • pobierać należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów
 • naruszać warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu na regularny przewóz osób w Polsce

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego krajowego przewozu osób 
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób


III. ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Chcesz prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

Uwaga! Każdy, kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeśli chcesz mieć w ofercie sklepu/restauracji wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć  wniosek o trzy zezwolenia. W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie typy zezwoleń.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.


Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu


Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie, oceni czy lokalizacja Twojego punktu sprzedaży spełnia warunki, o których mowa w Uchwale Nr XXXIII/309/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jordanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i wyda opinię w tej sprawie – pozytywną albo negatywną.


Treść uchwały: https://bip.malopolska.pl/ugjordanow,a,1501140,uchwala-nr-xxxiii3092018-rady-gminy-jordanow-z-dnia-30-maja-2018-r-w-sprawie-zasad-usytuowania-na-te.html


Urząd sprawdza również ilość wydanych zezwoleń zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/310/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów.


Treść uchwały: https://bip.malopolska.pl/ugjordanow,a,1501144,uchwala-nr-xxxiii3102018-rady-gminy-jordanow-z-dnia-30-maja-2018-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-l.html


Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi)
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca


Opłata skarbowa:


Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
 • napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
  • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu

Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia obliczasz i wpłacasz, co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego
 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.


Jeżeli twoje zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane, opłata za korzystanie z zezwolenia w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.


Kiedy zapłacić

Jeśli rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.


Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.


Wydanie zezwolenia

Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży została zatwierdzona przez Gminna Komisję oraz uiściłeś opłatę, o której mowa wyżej, Wójt Gminy Jordanów wyda stosowne zezwolenie.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Uwaga! Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie ponieważ upłynął termin na jaki zostało wydane, a dalej chcesz sprzedawać alkohol, musisz złożyć nowy wniosek o kolejne zezwolenie. 


Warto wiedzieć:


Jak zrezygnować z zezwolenia

Jeżeli chcesz zrezygnować ze sprzedaży alkoholu przed terminem upływu ważności zezwolenia, na przykład w związku z likwidacją sklepu, musisz poinformować o tym urząd, w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego.


Zezwolenie w okresie zawieszenia działalności

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Możesz jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem


Zwrot opłaty za zezwolenie

Jeżeli twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

Oznacza to, ze przedsiębiorca, którego zezwolenie straciło ważność zarówno na skutek wygaszenia, jak i cofnięcia (bez względu na to dlaczego tak się stało), nie otrzyma zwrotu  opłaty za korzystanie z zezwolenia wniesionej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym.


Kiedy urząd cofnie zezwolenie

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.


Kiedy zezwolenie wygaśnie

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. 

Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).


Wyprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych możesz wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)


Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych

Jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18% musisz uzyskać zezwolenie właściwego marszałka województwa a jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% musisz uzyskać zezwolenie Ministra Rozwoju.


Zezwolenie na sprzedaż alkoholu na przyjęciach lub na sprzedaż jednorazową

Jeśli zajmujesz się organizacją przyjęć lub chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć (do pobrania) lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


kalendarium wydarzeń

preloader dla kalendarza
inwestycje gminne

MAPA INWESTYCJI

>

NA SKRÓTY