Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie, w związku z prowadzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zwanym dalej Rejestr-BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) przypomina o konieczności wpisu oraz aktualizowania danych w ww. rejestrze na wydawanych z urzędu zaświadczeniach o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7) lit. b ustawy o odpadach podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają obowiązek złożyć Marszałkowi Województwa wniosek o wpis z zakresu Działu XV. 


Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Rejestru-BDO oraz z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty wpisane do rzeczonego rejestru są zobowiązane do przedłożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wyłącznie przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

  1. informacji zawartych w rejestrze,
  2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru,
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) można znaleźć na stronach internetowych:

Marszałek Województwa jest zobowiązany do weryfikacji poprawności informacji zawartych w Rejestrze-BDO. W związku z powyższym poinformowanie podmiotów o konieczności wpisów oraz samodzielnej aktualizacji wpisów w ww. rejestrze uznaje się za niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji kompletności posiadanych przez Urząd Marszałkowski decyzji i realizacji ustawowego obowiązku.


Załącznik:

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego - rejestr BDO (dostępny poniżej)