Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XXVI  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jordanów.
 8. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.
 9. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2021 – 2030.
 10.  Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 11.  Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2022.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jordanów na rok 2022.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów na rok 2022.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Łętownia.
 16. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie. SESJA  odbędzie się w dniu 07 października br. /tj: czwartek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek