Posiedzenia Komisji Rady Gminy Jordanów

LUTY  2021


Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lutego br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej i Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego


Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat środków finansowych wydatkowanych na jednostki OSP z terenu

    Gminy Jordanów w 2020 roku (z uwzględnieniem dotacji, środków z rezerwy itp.).

2. Sprawy bieżące.


              Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Jordanów

      Rady Gminy Jordanów 

Kazimierz Jopek


Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Rady Gminy Jordanów

Jarosław Kołodziejczyk


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Uprzejmie informuję, że w dniu 17  lutego br. /.tj: środa / o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie

Komisji Zdrowia, Ekologii, Opieki  Społecznej i Spraw Socjalnych  

Tematyka posiedzenia:


1. Informacja na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy za 2020r.

2. Opiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2021 roku”.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie dofinansowania działalności Ośrodka

    Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

4. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji        

Zdrowia, Ekologii,             

Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

 Rady Gminy Jordanów         

 Zofia Kulka              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Tematyka posiedzenia:


1. Informacja na temat funkcjonowania w I półroczu roku szkolnego 2020/2021, szkół i

    przedszkoli w związku z epidemią Covid-19.    

2. Opracowanie zmian w regulaminie "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

    Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".

3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Kultury Fizycznej 

Rady Gminy Jordanów 

Adam Matejko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------