Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), Z A W I A D A M I A M, że w dniach roboczych od 08 marca do 26 marca 2021 roku, w godzinach od 7.00 do 15.00  (nr telefonu 18 26 71 151)

w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Osielec, jednostka ewidencyjna: gmina Jordanów.


W związku z powyższym informuję, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos