ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zakazuje się na terenie województwa małopolskiego organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita