Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Jordanów.
 8. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jordanów.
 9. Uchwała w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2020.
 10. Uchwała w sprawieabsolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2020 rok.
 11. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.
 12. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2021 – 2030.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jordanów w ramach Lokalnego Programu Gminy Jordanów w przedmiocie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jordanów.
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jordanów.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 8 czerwca br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek