Jeszcze przez nieco ponad tydzień - tj. do 15 lipca - można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Konkurs ma na celu wyłonienie projektów nieszablonowych, służących dobru publicznemu i edukacji ekologicznej. Mogą je zgłaszać, a następnie realizować, podmioty pożytku publicznego: organizacja pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. Tematyka powinna być związana między innymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, segregacją i zapobieganiem powstawania odpadów, ochroną powietrza.


Całkowita kwota dofinansowań w konkursie „EkoMałopolska”, dedykowanym organizacjom pożytku publicznego, w roku 2021 to 300 tys. zł.


Przypominamy, że konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego 24 czerwca. Termin składania ofert upływa 15 lipca 2021 r. 


Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.