Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje

XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
 8. Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.
 9. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2021 – 2030.
 10. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jordanów na rok szkolny 2021/2022.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2021 roku.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 13. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie.


SESJA odbędzie się w dniu 27 lipca br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 13.00
Przewodniczący

   Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek