I N F O R M A C J A

STYPENDIUM SZKOLNE


Wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3 (pokój nr 05) od 01 do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.


Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5) od 1 września 2021r.
- w sekretariacie Szkół Podstawowych w: Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota , o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769 i 1985 oraz z 2018r. Poz 650 i 700) - obecnie kwota ta wynosi 528 zł i obowiązuje do 31 grudnia. Od 01 stycznia kwota będzie wynosić 600 zł (Dz. U. z 2020r. Poz 1876 i 2369 oraz z 2021r poz. 794 i 803)

Do wniosku załącza się zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.


Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł – kwota ta obowiązuje do 31 grudnia 2021. Od 01 stycznia kwota będzie wynosić 345 zł.


Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.


Stypendium szkolne przysługuje:


  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno--wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.>
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne dla ucznia, z uwagi na fakt, istnieje konieczność zbierania odpowiednich faktur potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości i terminie określonych w decyzji przyznającej stypendium szkolne.