INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SZKÓD ŁOWIECKICH


Odpowiedzialność finansowa za szkody łowieckie ponosi:


- dzierżawca obwodu łowieckiego (tj. koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego -
w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne tj. dziki, jelenie, daniele, sarny,
na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych.


- Skarb Państwa:
w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś),
na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa,


W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na
obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów
łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki jelenie, daniele i sarny na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd
województwa, ze środków budżetu państwa.


O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić poszkodowany - właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na terenie którego szkoda wystąpiła. Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie umożliwiającym
dokonanie szacowania szkód.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:
- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer
telefonu poszkodowanego
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego


Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
- przedstawiciela dzierżawy albo zarządcy obwodu łowieckiego (najczęściej koła
łowieckiego),
- poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji
kto jest właścicielem uprawy)
Zespół dokonuje oględzin uprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku o szacowanie szkody. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych
oględzin oraz szacowania ostatecznego.


WAŻNE! Przed oględzinami, oraz szacowaniem szkód nie należy prowadzić czynności
porządkowych na terenach, na których wystąpiły szkody.
Poszkodowany oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego mogą złożyć odwołanie od
ustaleń protokołu oględzin oraz protokołu szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od dnia
podpisania protokołu do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Nadleśniczy dokonuje oględzin uprawy (lub odpowiednio ostatecznego szacowania)
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, a następnie wydaje
decyzję ustalającą wysokość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia:
- sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono
odwołania od ustaleń szacowania szkody; wniesienie odwołania wstrzymuje wypłatę
odszkodowania,
- doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie odszkodowania, wydanej w ramach procedury
odwoławczej.


Poszkodowany i dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji
ustalającej wysokość szkody może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie

3 miesięcy od daty doręczenia decyzji.