Do 29 października 2021 r. można zgłaszać kandydatów do 10 edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa, przyznawanej za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Na zwycięzców czeka pula 20 tys. zł ufundowana z budżetu województwa małopolskiego.


O nagrodę mogą ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz  wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej, zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności. Kandydaci, którzy złożą wnioski i będą mogli się pochwalić znaczącym dorobkiem w zakresie:


 • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
 • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
 • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.


Kandydaci będą rywalizować o nagrodę w trzech stopniach:

 1. I Nagroda – w wysokości 10 000 zł,
 2. II Nagroda – w wysokości 6 000 zł,
 3. III Nagroda – w wysokości 4 000 zł.


W szczególnych przypadkach, np. miejsc ex aequo, dopuszcza się możliwość zmiany proporcji rozdziału środków finansowych i przyznania równorzędnych dwóch II Nagród (po 5 000 zł).


W ramach nagrody przyznane mogą zostać dwa wyróżnienia, które nie mają formy pieniężnej.

Nagroda im. Romana Reinfussa jest nagrodą indywidualną, którą przyznaje Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o rekomendacje kapituły nagrody złożonej z ekspertów w dziedzinie etnografii i przedstawicieli samorządu województwa, stosowną uchwałą podejmowaną na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego. 


Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość aplikowania o nagrodę przez małżeństwa lub członków jednej rodziny, pod warunkiem, że kandydaci reprezentują tę samą dziedzinę twórczości i wspólnie kultywują daną tradycję.

Zgłoszenia do nagrody mogą być składane przez członków kapituły nagrody oraz niżej wymienionych wnioskodawców:


 1. instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
 2. instytucje kultury oraz szkoły,
 3. uczelnie wyższe,
 4. kościoły i związki wyznaniowe,
 5. organy gminy, powiatu, województwa,
 6. jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia w terminie do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Szczegółowe informacje wraz z wzorem karty zgłoszeniowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.


źródło: malopolska.pl